จดเครื่องหมายการค้า

จดเครื่องหมายการค้า

Trade Mark | เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคํญมาก และถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งในด้านอุตสาหกรรม (Industrial Property) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น ในส่วนของเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการ นั้นจะต้องเป็นเครื่องหมายที่เจ้าของประสงค์จะใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะกับสินค้าและเครื่องหมายบริการเฉพาะการบริการ ที่ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนไว้ ส่วนเครื่องหมายรับรองนั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองเท่านั้น ที่จะเป็นผู้รับรองสินค้า ของบุคคลอื่น หรือการบริการของบุคคลอื่นเท่านั้น จะรับรองสินค้าหรือการบริการของตนเองไม่ได้เพราะกฎหมายห้ามไว้และหากผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายรับรองฝ่าฝืน โดยไปรับรองสินค้าหรือบริการของตนเองย่อมมีความผิดทางอาญา ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ในการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนั้น จะต้องมีข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง โดยขอบังคับนั้น จะต้องระบุถึง แหล่งกำเนิด สถานที่ซึ่งเป็นที่มาหรือที่ผลิตหรือประกอบหรือที่เริ่มกิจการของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง ส่วนประกอบ สิ่งต่างๆที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง วิธีการผลิต กรรมวิธีการผลิตสินค้าหรือวิธีการให้บริการโดยสังเขป คุณภาพ ลักษณะที่เป็นส่วนดีหรือลักษณะประจำของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง คุณลักษณะอื่รใดของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง เป็นส่วนลักษระย่อยๆของสินค้าหรือบริการที่จะรับรอง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง เป็นหลักเกณฑ์ในการขอใช้และอนุญาตให้ใช้ วิธีการขอใช้และอนุญาตให้ใช้ เงื่อนไขในการขอใช้และอนุญาตให้ใช้ มาตรการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการที่จะรับรองเป็นต้น

รายละเอียด

จดสมาคม

บริการจดสมาคม

ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2 สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ/ที่ว่าการกิ่งอำเภอ สำหรับในจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด ข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะป็นกรรมการของสมาคม รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม เอกสารรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการสมาคม เอกสารรับรองอื่นๆ ตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มเติม การขอจดทะเบียนสมาคมดังกล่าว หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจิตใจ ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมฝ่ายหญิงหรือสตรี ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแนบสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม ตามกฏหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด 1. รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม 2. ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่ 3. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่า และข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่ 4. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง การขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด รายงานการประชุมของสมาคม ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปล กรรมการของสมาคม ข้อบังคับของสมาคม รายชื่อกรรมการเก่าและรายชื่อกรรมการใหม่ สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาคม 1. ค่าจดทะเบียนสมาคม 2000 บาท 2. ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมหรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของ สมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมบางส่วน ครั้งละ 200 บาท 3.

รายละเอียด

จดสมาคมการค้า

จดสมาคมการค้า

ลักษณะของสมาคมการค้า สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือการเงิน หรือทางการประมง หรือทางเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน การจัดตั้งสมาคมการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกันนั้น 2.ผู้เริ่มก่อการ กรอกแบบคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ส.ห.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 2.1 รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2) 2.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3) 2.3 ข้อบังคับ 2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง 2.5 สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้ง 2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย 2.7 หนังสือมอบอำนาจ ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบจำนวน1 ชุด โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้อง ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอ (1) หรือ (2) 3.เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบแล้วถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายทะเบียนจะสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตพร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมการค้า 4. สมาคมการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สถานที่ยื่นคำขอ การยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ (1) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคม การค้าและหอการค้า สำนักทะเบียนธุรกิจ ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (2) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ ค่าธรรมเนียม การขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับละ 400 บาท (2) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายละเอียด

จดมูลนิธิ

บริการรับจดมูลนิธิ

จัดตั้งมูลนิธิเกี่ยวข้องกับกฏหมายกระทรวงไหนบ้าง กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2557 กฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 กฎกระทรวง ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับมูลนิธิ พ.ศ. 2545 เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 111 ได้กำหนดให้มูลนิธิ ต้องมีข้อบังคับและต้องมีคณะกรรมการของมูลนิธิ ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 3 คน เป็นผู้ดำเนินกิจการของมูลนิธิตามกฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิ การก่อตั้งมูลนิธิ ต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลมารวมกันปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ รายชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรายการทรัพย์สินที่จะจัดสรรทำมูลนิธิ รายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิทุกคน ข้อบังคับของมูลนิธิ คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินแก่มูลนิธิ ของเจ้าของทรัพย์สิน(๑) ที่มีผลตามกฎหมาย สำเนาพินัยกรรม ในกรณีที่การขอจดทะเบียนมูลนิธิหรือการจัดทรัพย์สินสำหรับมูลนิธิตาม(๑) เกิดขึ้นโดยผลของพินัยกรรมนั้น สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ส่วนราชการออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านของบุคคลตาม (๑) และ (๒) แผนผังโดยสังเขปแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง (ถ้ามี) หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้สถานที่ สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งมูลนิธิ (ถ้ามี) หลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 ส่วนที่ 3 กำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. มีทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุนไม่ต่ำกว่าที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ดังนี้ มูลนิธิต้องมีกองทุนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ถ้าเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นต้องมีเงินสดไมน้อยกว่า 250,000 บาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินอื่นแล้วต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา สาธารณภัยและเพื่อการบำบัดรักษา ค้นคว้า ป้องกันผู้ป่วยจากยาเสพติด เอดส์ หรือมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องมีทุนทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท 2. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน 3. มีข้อบังคับเป็นแนวปฏิบัติและต้องไม่ขัดกับกฎหมาย 4. ต้องมีการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด

รับทำบัญชี&ภาษี

จัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคมจัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556143705 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) ดำเนินกิจการด้านบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตัวแทนยื่นขออนุญาติฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีจิตสำนึกในหน้าที่งานบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจของท่านและช่วยให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องมั่นคงและเติบโตด้วยดีตลอดไป Accounting and tax agent services. ตัวแทนบริการงานด้านบัญชีและภาษี บริการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้(ภงด.1-ภงด.3-ภงด.53) บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-รายจ่าย,รายวันซื้อ-รายวันขาย,รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บริการวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ปรึกษาปัญหาภาษี บริการงานตัวแทนเข้าพบสรรพากร(กรณีได้รับเชิญเข้าพบสรรพากร)เพื่อแก้ไขปัญหาภาษี Annual Balance Financial Report. บริการปิดงบการเงินสิ้นปี จัดทำสรุปงบแสดงฐาณะการเงิน,งบกำไร-ขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กฏหมายกำหนด ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต(CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50-ภงด.51-บอจ.5-ส.บช.3) บริการยื่น e-filing ตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ สนใจงานบริการของ AC SERVICE SOLUTION สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 420 5888, Line id: aecregist หรือเมล์สอบถาม

รายละเอียด

จดทะเบียนนิติบุคคล

corporate registration

ในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ คือ กิจการเจ้าของคนเดียว กิจการห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ซึ่งกิจการห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบการประกอบธุรกิจการค้าที่นิยมกันมาก เพราะมีวิธีการจัดตั้งง่ายกว่าบริษัทจำกัด และใช้เงินทุนจำนวนน้อย เหมาะสำหรับกิจการค้าขนาดกลางและขนาดย่อม มีบุคคลที่ร่วมมาลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจก็จะนำมาแบ่งปันกันตามอัตราที่ตกลงในสัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ความหมายของห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน (Partnership) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 บัญญัติไว้ว่า “อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น”  

รายละเอียด
โทรสอบถาม