non-B visa

non-B visa

ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตราตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น Non-Immigrant Visa ”B” หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และเมื่อทำการเปลี่ยนลงตราเรียยร้อยแล้วนั้น จำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้ เมื่อชาวต่างชาติที่ดำเนินการขอวีซ่า Non-Immigrant Visa ”B” มาแล้วแต่ยังไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาติทำงาน หรือ work Permit ท่านสามารถยื่นขอเองได้ทีกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากที่ท่านได้เดินถึงประเทศไทยแล้ว ตามกฎหมายที่ให้พำนักอยู่ได้ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT)โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน ( TOURIST/TRANSIT )ซึ่งจะอนุญาตทำงานในครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงขอใหม่ มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต ไม่เป็นบุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั้นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน ( Work permit ) แบบคำขอ ต.ม.1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร (1 นิ้วครึ่ง) จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลารอยด์ ) หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงความจำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีบริษัทผ่าน B.O.I หรือ กนอ ให้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ยื่นใช้สิทธิ์ B.O.I หรือ กนอ. พร้อมสำเนาบัตรส่งเสริม หนังสือรับรองการจ้างงาน หรือ สัญญาจ้าง สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงา ใบรับรองแพทย์ สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฏหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้าง(กรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ใช้สำเนาใบอนุญาตทำงาน )ติดอากรแสตมป์ 10

รายละเอียด

คนพื้นที่สูงขอทำงาน

คนพื้นที่สูงขอทำงาน

การขออนุญาตทำงานของคนพื้นที่สูง เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจพอสมควรเลยขอฝากไฟล์มาให้ศึกษากันก่อนนะครับ

รายละเอียด

work permit

work permit

หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวมีดังนี้ กรมการจัดหางาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ใช้ในกรณีขอรับใบอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 โดยยื่นแบบหรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน สำนักงานจัดหางาน จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่ กรณีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชญัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ แบบคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และ ได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น ใช้ในกรณีขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่ คุณสมบัติของบุคคลต่างด้าวที่มีสิทธิขอ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง( NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่ มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต เอกสารที่ต้องใช้ แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์) หนังสือรับรองการจ้าง ( ตามแบบที่กำหนด) สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน ( กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้) ใบรับรองแพทย์

รายละเอียด

เตรียมตัวทำหนังสือเดินทาง

ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า

ทุกวันนี้เราสามารถจองคิวทำหนังสือเดินทางได้แล้วและประหยัดเวลาในการรอคอยด้วยการใช้ ลงทะเบียนรับบริการหนังสือเดินทาง การลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า คือบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทางซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ตโดยมีบริการดังนี้ แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จะมาใช้บริการ แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ วิธีลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทาง เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น ท่านต้องเตรียมเอกสาร – หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีที่เอกสาร – หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2) วิธีการลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้า ลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางแบบธรรมดาhttps://www.passport.in.th/eService/

รายละเอียด

Excise license

Excise license

Ask for Excise license for selling alcohol cigarette cards Biz type ordinary person commercial registration juristic person corporate commercial business Documents Require Download Form and full fill Request official form สยพ.1 Copy ID card/passport of biz owner Copy of company or biz registration certify Letter of Authority in case of biz owner assign to representative Letter of consent to use the unified trading place. ขั้นตอนการขออนุญาติและเอกสารที่ต้องเตรียม ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการขอนุญาติแบบ สยพ.1 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอใบอนุญาติ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการการค้าในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาติเป็นผู้เช่า ต้องมีสัญญาเช่าและหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ให้เช่าด้วย สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนพาณิชย์ ถ้าผู้ขออนุญาติมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้หลักฐานที่ยื่นขอปกติดังกล่าว ทำหนังสือมอบอำนาจและติดอากร 10 บาท หรือ 30 บาทกรณีขออนุญาตเกิน 1 ประเภท สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาลองดูค่าธรรมเนียมที่ไปค้นหามาให้มีดังนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่

รายละเอียด
โทรสอบถาม