work permit

work permit
ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 10

หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวมีดังนี้

 1. กรมการจัดหางาน
 2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 3. สถานกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ใช้ในกรณีขอรับใบอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้

 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
 • พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
 • พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

โดยยื่นแบบหรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน สำนักงานจัดหางาน จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่
กรณีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชญัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอ ตท.1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3×4 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และ ได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด
 3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
 4. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น
ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 11

ใช้ในกรณีขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
คุณสมบัติของบุคคลต่างด้าวที่มีสิทธิขอ

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง( NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยงหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะอนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้องรัง
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

เอกสารที่ต้องใช้

 1. แบบรับคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ที่ไม่ใช่รูปจากคอมพิวเตอร์/โพลาลอยด์)
 2. หนังสือรับรองการจ้าง ( ตามแบบที่กำหนด)
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน ( กรณีที่ไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนัดไว้)
 4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)
 5. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมฉบับจริง
 6. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้าคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง)
 7. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 8. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง

สถานประกอบการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวออกตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาในใช้จ่ายในประเทศไทย
 2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 01 ที่ระบุประเภทกิจการ และ ภ.พ. 09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
 3. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวพร้อมเลขที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง ถ้านายจ้างเป็นคนต่างด้าว และหากนายจ้างผู้นั้นไม่ได้ทำงานในประเทศไทยและไม่มีใบอนุญาตทำงานต้องให้ Notary Public และสถานทูตไทยรับรองการมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งลงนามแทน
 5. กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน , หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม , ใบอนุญาตจากองค์การอาหารและยา , ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว , ใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯลฯ

โรงเรียนเอกชนหรือมหาวิทยาลัยเอกชน

 1. สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู หรือผู้สอน ( ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน) , รายละเอียดแสดงจำนวนครูชาวต่างชาติตามแบบที่กำหนด/มหาวิทยาลัยเอกชนให้แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษา โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่ง และระยะเวลา
 2. ใบประกอบวิชาชีพครู (ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้นตำแหน่งผู้ฝึกสอน
 3. สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน , ใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่และใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดการ/ใบอนุญาตต่าง ๆ ( ถ้ามี)/สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย
 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา/เอกสารแสดงผลการศึกษารายวิชา และเอกสารแสดงประสบการณ์การเป็นครู (ถ้ามี)

หน่วยงานราชการ

 1. หนังสือรับรองจากส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/เขตการศึกษาและโรงเรียน(กรณีครูโรงเรียนรัฐบาล) โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง และระยะเวลา
 2. กรณีครูโรงเรียนรัฐบาลให้แสดงใบประกอบวิชาชีพครู ( ตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ยกเว้น ตำแหน่งผู้ฝึกสอน

มูลนิธิหรือสมาคมหนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ , สมาคม , วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

 1. หนังสือรับรองจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเป็นผู้ประสานงาน พร้อมรายชื่อ-ตำแหน่งงาน และเลขที่หนังสือเดินทางของคนต่างด้าว
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
โทรสอบถาม