AC Service Solution

บันทึกบัญชีและยื่นแบบภาษี ภ.พ.30,36 ภ.ง.ด.1,2,3,53,50,51,55 ตามหน้าที่ของนิติบุคคลอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

รับทำบัญชี
รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ โดยผู้จัดทำบัญชีที่มีประสบการณ์ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีต่อไป ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และรายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับและรายงานผลการดำเนินงานได้ จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบ การเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3-53 จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือนและสรุปยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50-51 เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด
registration corporate
งานทะเบียน

แก้ไขทะเบียนกิจการนิติบุคคล ยื่นขอจดจัดตั้งนิติบุคคล บริษัท สมาคม มูลนิธิ จดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิค จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด-ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดมูลนิธิ จดสมาคม จดสมาคมการค้า จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแบ่งบรรจุเครื่องสำอาง จดแจ้งขึ้นทะเบียนอ.ย. เครื่องสำอาง บริการตัวแทนยื่นเสนอจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิค จดเครื่องหมายการค้า

รายละเอียด
trademark registration
จดเครื่องหมาย

ทำไมต้องจดเครื่องหมายการค้า ป้องกันคนคัดลอกหรือทำสินค้าเลียนแบบมาขายแข่ง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามกฏหมายให้กับธุรกิจ, สินค้าหรือบริการ มีสิทธิ์ในการเรียกร้องสิทธิ์หากมีคนละเมิด ซึ่งเป็นการสื่อสารถึงคนทั่วไปได้ดีว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฏหมาย สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ผู้บริโภคจะรับรู้ว่ามันถูกผลิตมาจากใครบริษัทอะไร เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำบ่งเฉพาะที่ไม่มีความหมายใดๆ (COINED MARKS) เครื่องหมายการค้าที่มีโอกาสที่จะได้รับการจดทะเบียนสูงสุดคือเครื่องหมายที่ใช้ชื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีความหมายใดๆ เช่น Google, Exxon, Ikea และ Kodak ซึ่งทั้งหมดนี้มีความโดดเด่น น่าจดจำ และมีความบ่งเฉพาะสูง ลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่น่ามีปัญหาในการแบ่งแยกสินค้าหรือบริการของเจ้าของเครื่องหมายออกจากคู่แข่งในสายธุรกิจเดียวกัน ถึงแม้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์หน่อย แต่ก็คุ้ม เพราะเมื่อใดที่สินค้าหรือบริการติดตลาด ผลที่ได้นั้นอาจจะหมายถึงลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว ทำให้มูลค่าของแบรนด์สูงขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับธุรกิจที่มีเครื่องหมายการค้าหรือบริการที่เป็นที่รู้จักดีแล้ว และลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ นั่นก็หมายถึงโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายโดยการให้เช่าสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการสร้าง ขยาย และต่อยอดแฟรนไชส์ธุรกิจ โอกาสได้รับจดเครื่องหมายการค้า สูง เครื่องหมายการค้าที่บรรยายหรือเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน (DESCRIPTIVE MARKS) เครื่องหมายการค้าควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่บรรยาย หรือคำที่บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง เพราะจะขัดต่อมาตรา 7(2) ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ตัวอย่างในที่นี้ คือ Softsoap ที่ใช้เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว Better Food สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก Microsoft สำหรับธุรกิจซอฟแวร์ Mike’s Ice Cream สำหรับร้านขายไอศรีม และ SuperGlue Corporation ที่ทำธุรกิจขายกาว ซึ่งตัวอย่างทั้งหมดนี้ เป็นการใช้คำที่บรรยายถึงหรือยกยอตัวสินค้าโดยตรง ส่วนคำว่า Oishi สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นว่า อร่อย โดยปกติแล้วจะไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน แต่ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าวในธุรกิจนั้นจนเป็นที่แพร่หลายหรือรู้จักโดยบุคคลทั่วไปแล้ว โดยมีหลักฐานประกอบ เครื่องหมายนั้นอาจจะได้รับการจดทะเบียนในที่สุด โดยจะเรียกกรณีนี้ว่า Secondary Meaning Rule (โปรดดูข้อ 7) โอกาสได้รับจดเครื่องหมายการค้า ไม่ผ่าน เครี่องหมายที่เป็นคำสามัญแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงตัวสินค้าหรือบริการโดยตรง (Suggestive, Common Marks) เครื่องหมายการค้าที่เป็นคำสำมัญที่ชวนให้นึกถึงแต่ไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าหรือบริการโดยตรงก็อาจจะได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น Obsession ที่เป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำหอมของ Calvin Klein, Intuit ที่ทำธุรกิจขายซอฟแวร์ และ True สำหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจจะง่ายต่อการทำการตลาดกว่าคำที่ไม่มีความหมายใดๆเลยดังเห็นอย่างในข้อที่ 1 เพราะคำที่ใช้อาจจะให้ความรู้สึกอะไรบางอย่างที่นักการตลาดต้องการให้ผู้ใช้รู้สึก เช่น เมื่อลูกค้าฟังคำว่า

รายละเอียด
responsive web
ทำเว็บไซต์

รับจัดวางระบบเว็บไซต์บริษัท องค์กร ร้านค้า responsive all device พร้อมระบบการจัดการที่สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ บริษัทจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ไหม? เมื่อมี Facebook แล้ว… ความน่าเชื่อถือครับ เฟซบุ๊คใครๆก้อเปิดได้ แต่เว็บไซต์ต้องมีองค์ประกอบ ชื่อโดเมนที่ต้องลงทะเบียนตัวตนชัดเจน และที่เก็บข้อมูลหรือเว็บโฮสติ้งที่เป็นของกิจการท่านอย่างถูกต้องตามกฏหมาย นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยงบริการไปยังระบบอีคอมเมิร์ซได้อย่างอิสระ มีระบจัดการข้อมูลและอัพเดทข้อมูลเองอย่างอิสระ มีกฎหมายรับรองและควบคุมการนำเสนอข้อมูล ยุคสมัยปัจจุบันมีคนบางกลุ่มไม่นิยมใช้ Social Media แต่นิยมใช้ระบบค้นหาผ่านกูเกิ้ล ยังไงเสียระบบค้นหา google yahoo bing ก้อยังมีอยู่ต่อไปโอกาศคนมีเว็บและมีเฟสบุ๊คไปพร้อมๆกันก้อย่อมได้เปรียบกว่าแน่นอน มีเว็บไซต์เองย่อมวางคีย์เวิร์ดได้อย่างชัดเจน และตรงกับสินค้าและบริการได้เป็นหน้าๆไปอย่างอิสระ สินค้าและบริการสามารถสร้างหน้าได้อย่างไม่จำกัด

รายละเอียด
servic corporate
จดทะเบียนบริษัท

จดจัดตั้งบริษัทใหม่ มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากสามารถ จดออนไลน์ ได้แล้ว แต่ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบเหมือนเดิมทุกอย่าง หากผู้ประกอบการไม่สะดวก ทาง บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ก็พร้อมให้บริการเป็นตัวแทนดำเนินการให้ แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกท่านส่วนใหญ่มีความคิดทางธุรกิจที่จะหากำไรไว้ก่อนแล้ว แต่ที่ประสบพบมาเกือบ 99 % ไม่มีแผนธุรกิจที่เขียนออกมาไว้เป็นรูปร่าง ส่วนใหญ่บอกว่ามาจากประสบการณ์และอยู่ในความคิดของเจ้าของไว้หมด ( แต่เอ๊ะ..ลืมไปหรือปล่าวว่าหากจัดตั้งบริษัทเสร็จแล้วหัวเรือใหญ่มีอันต้อง ลาลับไปจากโลกสวยใบนี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ลงทุนมาทั้งหมด ใครจะสานต่อสิ่งที่บอกว่าอยู่ในความคิดหมดแล้ว แล้วจะใช้เครื่องมืออะไรที่จะนำพาไปสู่เป้าหมาย ที่มั่นใจว่าต้องประสพความสำเร็จแน่ ผมเชื่อว่าเสียรูปขบวนทางธุรกิจแน่นอน +-*/ ไปไม่เป็นแล้ว ) คิดชื่อเพื่อทำการจองชื่อนิติบุคคล ให้คิดเผื่อไว้ 2-3 ชื่อ กันชื่อซ้ำ ทั้งภาษาไทย และ English เว้นวรรคตามต้องการ เช่น อินสยาม คอร์ปอเรชั่น/Insiam Corporation โดยใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเข้าจอง หลังจากที่ได้รับอนุมัติใช้ชื่อที่จองแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลบริษัท เช่น ตราประทับสำคัญ ใช้ประกอบการลงนามทำนิติกรรมของกิจการ (ไม่ใช่โลโก้หรือเครื่องหมายการค้านะครับ) วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้น (ส่วนใหญ่ พาร์ 100 บาท) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)และทะเบียนบ้าน ของผู้เริ่มก่อการทุกท่าน คนละ 3 ชุด (สำเนาต้องดูแล้วชัดเจน) สำเนาทะเบียนบ้าน ของสถานที่จัดตั้งบริษัท พร้อมแผนที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่) แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล กรรมการผู้จองต้องลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม เช่น นาย ก และ นาย ข ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญบริษัท การกำหนดมูลค่าหุ้นของบริษัท ต้องแบ่งเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน เช่น ทุน 1 ล้าน กำหนดราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะมีหุ้นทั้งหมด 10,000 หุ้น (ต่างชาติสามารถถือได้รวมกันไม่เกิน 49% ถ้าเกินต้องจดธุรกิจต่างด้าว) วัตถุประสงค์ บริษัท เช่น ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย นายหน้าตัวแทนหรืออื่นๆ (ใส่ได้ไม่จำกัด)

รายละเอียด
e-commerce
จดร้านค้าออนไลน์

จดจัดตั้งร้านค้าออนไลน์ e-commerce พร้อมระบบเว็บไซต์ขายของออนไลน์ จดร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือทะเบียนพาณิชย์ นิติบุคคลส่วนใหญ่เริ่มนิยมใช้ระบบร้านค้าออนไลน์ จดโดเมนพร้อมโฮสติ้งและวางระบบร้านค้าออนไลน์ ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์ Royareap.com Taiyanwo.com Bioonline.co.th Mplife.co.th

รายละเอียด

อัพเดทACSESO

ลูกค้าที่เราดูแลและที่กำลังดำเนินงานให้ ณ ปัจจุบัน

75ผู้ใช้บริการ
4งานใหม่
128สำเร็จเรียบร้อย
75ผู้มีอุปการะคุณ

เพียงบางคำถามที่คุณอยากรู้

เรายินดีให้คำแนะนำ โทร 092 420 5888 Line id: aecregist

สอบถามข้อมูล

PORTFOLIO

ผู้มีอุปการะคุณที่ใช้บริการของ ACSESO.com

บริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายบอยเลอร์ (Boiler) LPG,NGV,ดีเซล, น้ำมันเตา, ออกแบบติดตั้ง Boiler, ขาย, Burner , ติดตั้งท่อไอน้ำ ทีมงานเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอยเลอร์กว่า 15 ปีบริการรับออกแบบและติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ทั้ง Hot Water Boiler, Steam Boiler และ Hot Oil Boiler ทีมงานมีทักษะและความชำนาญด้านงานวิศวกรรมออกแบบ สร้างประกอบ ติดตั้งงานซ่อมบำรุง งานปรับปรุงประสิทธิภาพบอยเลอร์เดิม

steam process

บริษัทเราเป็นตัวแทนจำหน่ายบอยเลอร์ (Boiler) LPG,NGV,ดีเซล, น้ำมันเตา, ออกแบบติดตั้ง Boiler, ขาย, Burner , ติดตั้งท่อไอน้ำ ทีมงานเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอยเลอร์กว่า 15 ปีบริการรับออกแบบและติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เครื่องกำเนิดไอน้ำ ทั้ง...
ศูนย์นครินทร์ บริบาล บริการรับจัดส่งพยาบาลดูแลผู้สูงอายและผู้ป่วยและเฝ้าไข้ ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิดและเด็กโต แม่บ้าน แม่ครัว ประจำตามบ้านและโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ศูนย์นครินทร์ บริบาล

บริการแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงวัย line id: nurseryhomecare Mobile: 668 9023 0771 เราดำเนินกิจการเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์ด้านจัดหาพนักงานมาบริการดูแลผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดและเด็กโต พร้อมบริการจัดหาแม่บ้าน...
TSS Design and Supply Company

TSS Design & Supply

ผลิตและติดตั้งsteel deck floor บริการออกแบบผลิตและติดตั้งงานระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ | Composite steel deck floor system ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ Metal Deck, Steel Deck,...
planil

Planil

พันธุ์ปลานิล-ปลาทับทิมที่มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว อัตรารอดสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ผลผลิตเนื้อสูง ยินดีต้อนรับสู่ “แมคโครนิลฟาร์ม…https://Planil.com” เราผลิตและจำหน่ายพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมที่มีคุณภาพ เลี้ยงง่าย โตไว อัตรารอดสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ผลผลิตเนื้อสูง Welcome to Makronil...
steeldeckstud

Steel Deck Stud

บริษัท เอสพีที ดีไซน์แอนด์ซัพพลาย จำกัด เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงานคนหนุ่มรุ่นใหม่ในหลากหลายสาขาทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และชำนาญในด้านงานออกแบบโครงสร้างและชำนาญงานด้านระบบพื้นแผ่นเหล็กประกอบ Metal Deck, Steel Deck, Decking, Bond Deck, Shear Stud และ...
ma-win autoparts

Ma-Win Autoparts

ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ญี่ปุ่นทุกชนิด ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ราคามิตรภาพ บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริษัท มาวินกลการ จำกัด 80 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร.02 621...
Aysya International

Aysya International

AYSYA ขอมอบผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพของท่านที่ถูกคิดค้นและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและใส่ใจสุขภาพ อีกทั้งเรามีความกระตือรือล้นที่จะสร้างความฝันของทุกท่านให้กลายเป็นจริง ด้วยกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ บริษัท เออิซียะ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด AYSYA International Co.,Ltd. สำนักงานใหญ่ชั้น 2 อาคาร...
Bio Online Co.,Ltd.

Bio Online

Bio Online Shop แหล่งรวมสินค้าคุณภาพราคายุติธรรม ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เสริมความงามมาตรฐานและคุณภาพ GMP และผ่านการรับรอง อ.ย. โดยกระทรวงสาธารณสุข Address: 55/58 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด...
Probuild Rubsang Ban

Probuild Rubsang Ban

โปรบิลด์ รับสร้างบ้าน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มงานธุรกิจก่อสร้าง ที่รับสร้างบ้านให้กับลูกค้าที่มีที่ดินเปล่า โปรบิลด์ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิก วิศวกร ที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม การสร้างบ้านบนที่ดินเปล่า เป็นงานที่โปรบิลด์ ทำมากันอย่างต่อเนื่อง จนมีลูกค้าเกิดขึ้นมากมายในอดีต...
ILEARNING

I LEARNING

จำหน่ายอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและออกแบบวางระบบห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 15 ปี อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์,สื่อวีดีทัศน์,สื่อมัลติมีเดียฯ ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานท่านให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานการใช้งานที่ตรงกับความต้องการ I Learning Co.,Ltd. บริษัท ไอเลิร์นนิ่ง...
Royal Reap Enterprize

Life Exit Society

บนรากฐานของความจริงใจและซื่อสัตย์ยึดมั่นหลักการ”คุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อสุขภาพ” เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆแก่มวลมนุษยชาติ ดั่งสัจจะปณิธานที่ Life Exit Societyใช้ในการดำเนินธุรกิจ Life Exit Society Co.,Ltd. สำนักงานใหญ่ 69/364 หมู่ที่ 6...
vandasiam Strict quality control is observed at all stages of production at our factory to guarantee the quality and uniqueness of our final products.

Vanda Siam

Vanda Siam Co.,Ltd. As all our items are unique and handmade they may vary in...

ยึดมั่นการทำงานที่ซื่อสัตย์พร้อมความรับผิดชอบ

เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อการเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตัวแทนยื่นขออนุญาติ

เรายึดหลักเริ่มต้นทำให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเพิ่มเครดิตให้ผู้ประกอบการ ลดปัญหาภาระภาษี โดยทีมงานผู้จัดทำบัญชีรุ่นใหม่ที่ยึดหลักจริยธรรมความถูกต้องพร้อมจรรยาบรรณในวิชาชีพ

accounting service solution

บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

รับทำบัญชี วางระบบบัญชี บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556143705 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) ดำเนินกิจการด้านบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตัวแทนยื่นขออนุญาติฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีจิตสำนึกในหน้าที่งานบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจของท่านและช่วยให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องมั่นคงและเติบโตด้วยดีตลอดไป Accounting and tax agent services. ตัวแทนบริการงานด้านบัญชีและภาษี บริการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้(ภงด.1-ภงด.3-ภงด.53) บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-รายจ่าย,รายวันซื้อ-รายวันขาย,รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บริการวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ปรึกษาปัญหาภาษี บริการงานตัวแทนเข้าพบสรรพากร(กรณีได้รับเชิญเข้าพบสรรพากร)เพื่อแก้ไขปัญหาภาษี Annual Balance Financial Report. บริการปิดงบการเงินสิ้นปี จัดทำสรุปงบแสดงฐาณะการเงิน,งบกำไร-ขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กฏหมายกำหนด ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต(CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50-ภงด.51-บอจ.5-ส.บช.3) สอบถามงานบริการของ AC SERVICE SOLUTION ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 420 588 Line id: acsesol หรือ เมล์สอบถาม

ACSESO TEAM

ทีมงานที่ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้

accounting assistant
Siwadol-Diw
Accounting Executive

Accounting Assistant ผู้ช่วยฝ่ายบัญชีและสถิติข้อมูล

Siwadol-Diw
DreaM
DreaM
Accounting Administrator

Accounting Assistant ฝ่ายบัญชีและธุรการ

DreaM
Aee
Ae
Senior AE

Senior Accountant

Ae
accounting trainee
NoN
Apprentice

Accounting Trainee นักศึกษาฝึกงาน กำลังศึกษาอยู่ที่ KU SRC

NoN
accounting assistant
Appze
Apprentice

Accountant Admin. ฝ่ายบัญชีและธุรการ

Appze
Loong DuM
DuM
Marketing Manager

ฝ่ายการตลาด

DuM

โทรสายด่วน 092 420 5888

ในยุค 5.0 ที่กำลังจะก้าวผ่านไป การเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่ง มีหลายคำถามที่คุณอยากรู้ ที่นี่เราจะช่วยหาคำตอบ

คำถามที่พบบ่อย

Web Links

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  • สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณบุญเชิด ลิ่มกังวาฬมงคล
Bunchoed
Grand Comparts Company

DUM ดูแลเว็บให้ผม GCP.co.th ดีครับ ปรับปรุงโค้ดให้อัพเดทอยู่เสมอ

คุณวีรพงษ์ อังคสุวรรณ
U.Veeruch
VHP Product Company

เราทำเว็บ VHP PRODUCT กับ DuM เจ้านายก้อพอใจนะครับ มีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะดูอัพเดทอยู่เสมอ

นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง
Suwan
มูลนิธิสำนึกบุญคุณแผ่นดินไทย TOF

ผมพอใจและเชื่อมั่นในคำแนะนำและข้อปรึกษาที่ ACSESO ให้เรามาตลอดซึ่งช่วยให้เรามีเข็มทิศในดำเนินงานมูลนิธิ TOF บรรลุสู่วัตถุประสงค์

Contact Us

AC Service Solution Company

Contact Us Now

AC SERVICE SOLUTION CO.,Ltd.
Address

92/73 Moo 6 Beungkumproy Lumlukka Pathumthani Thailand 12150

Phone Call

092 420 5888, +668 4660 9679 Line id: aecregist

Office location

    โทรสอบถาม