รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีและยื่นภาษี ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ โดยผู้จัดทำบัญชีที่มีประสบการณ์ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีต่อไป

บริการจัดทำบัญชีรายเดือน
  • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และรายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
  • บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับและรายงานผลการดำเนินงานได้
  • จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบ การเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
  • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3-53
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ประจำเดือนและสรุปยอดนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
  • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50-51
  • เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม
เรายินดีให้บริการพร้อมคำแนะนำเบื้องต้น 092 420 5888 Line id : acsesol
หรือเมล์สอบถาม acsesol@gmail.com
โทรสอบถาม