ลดทุนจดทะเบียน

reduce capital

ด้วยเหตุผลที่มีเงินทุนเกินกว่าความจำเป็นจึงจะ
ลดทุนเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น หรืออีกเหตุผลหนึ่งคือกิจการมีขาดทุนสะสมอยู่ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จึงลดทุน
มาล้างขาดทุนสะสมซึ่งกรณีนี้จะไม่มีเงินคืนผู้ถือหุ้น

รายละเอียด

กรรมการกู้เงินธนาคารมาใช้ในกิจการ

md loan for corporate

เมื่อบริษัทขาดสภาพคล่อง หรือ เงินทุนหมุนเวียนไม่พอใช้จ่ายผู้ถือหุ้นก้อไม่อยากเพิ่มทุน กรรมการจำเป็นต้องใช้เครดิตส่วนบุคคลกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงินต้นและภาระดอกเบี้ยสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการได้ โดยต้องดำเนินการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบให้ถูกต้องดังนี้ รายงานการประชุมที่ลงมติเห็นชอบให้กรรมการกู้ยืมเงินมาเป็นทุนสำรองหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในกิจการ ระบุยอดเงิน และอัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระคืน ระหว่างกรรมการกับบริษัทฯ ให้นำหลักฐานการได้รับเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารกับกรรมการ หลักฐาน(สลิป) การนำเงินกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร เข้าบัญชีบริษัทฯ หลักฐานการชำระคืนเงินกู้รายเดือนที่ชำระให้สถาบันการเงิน

รายละเอียด

งบการเงิน

จัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคมจัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

หลายคนมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องยื่นงบการเงิน  ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 10,000 ราย ออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่ได้ส่งงบการเงินต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี และหรือไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย ส่งผลให้นิติบุคคลเหล่านี้สิ้นสภาพไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องนำส่ง ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนอ เพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และยื่นงบการเงิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ หอการค้า สมาคมการค้า ต้องนำเสนอ เพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และยื่นงบการเงิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ วิธีการยื่นงบการเงิน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการรับงบการเงิน โดยนิติบุคคล สามารถนำส่งงบการเงินได้ 3 ช่องทาง นำส่งด้วยตนเอง ณ หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งทางไปรษณีย์ ไปยังกองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) อัตราค่าปรับ กรณีนำส่งงบการเงินล่าช้า

รายละเอียด
โทรสอบถาม