กรรมการกู้เงินธนาคารมาใช้ในกิจการ

md loan for corporate

เมื่อบริษัทขาดสภาพคล่อง หรือ เงินทุนหมุนเวียนไม่พอใช้จ่ายผู้ถือหุ้นก้อไม่อยากเพิ่มทุน กรรมการจำเป็นต้องใช้เครดิตส่วนบุคคลกู้เงินจากสถาบันการเงิน เงินต้นและภาระดอกเบี้ยสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการได้

โดยต้องดำเนินการเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมาประกอบให้ถูกต้องดังนี้

  1. รายงานการประชุมที่ลงมติเห็นชอบให้กรรมการกู้ยืมเงินมาเป็นทุนสำรองหมุนเวียนค่าใช้จ่ายในกิจการ ระบุยอดเงิน และอัตราดอกเบี้ยและกำหนดระยะเวลาชำระคืน ระหว่างกรรมการกับบริษัทฯ
  2. ให้นำหลักฐานการได้รับเงินกู้ยืม ระหว่างธนาคารกับกรรมการ
  3. หลักฐาน(สลิป) การนำเงินกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร เข้าบัญชีบริษัทฯ
  4. หลักฐานการชำระคืนเงินกู้รายเดือนที่ชำระให้สถาบันการเงิน
โทรสอบถาม