Excise license

Excise license

Ask for Excise license for selling alcohol cigarette cards Biz type ordinary person commercial registration juristic person corporate commercial business Documents Require Download Form and full fill Request official form สยพ.1 Copy ID card/passport of biz owner Copy of company or biz registration certify Letter of Authority in case of biz owner assign to representative Letter of consent to use the unified trading place. ขั้นตอนการขออนุญาติและเอกสารที่ต้องเตรียม ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการขอนุญาติแบบ สยพ.1 สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอใบอนุญาติ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการการค้าในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาติเป็นผู้เช่า ต้องมีสัญญาเช่าและหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ให้เช่าด้วย สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนพาณิชย์ ถ้าผู้ขออนุญาติมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ใช้หลักฐานที่ยื่นขอปกติดังกล่าว ทำหนังสือมอบอำนาจและติดอากร 10 บาท หรือ 30 บาทกรณีขออนุญาตเกิน 1 ประเภท สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาลองดูค่าธรรมเนียมที่ไปค้นหามาให้มีดังนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ขายสุราประเภทที่ 1 ขายส่ง สุราทุกชนิด ปีละ 8,250 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่

รายละเอียด
โทรสอบถาม