จดสมาคม

บริการจดสมาคม

ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2 สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ/ที่ว่าการกิ่งอำเภอ สำหรับในจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด ข้อบังคับของสมาคม รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะป็นกรรมการของสมาคม รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม เอกสารรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการสมาคม เอกสารรับรองอื่นๆ ตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มเติม การขอจดทะเบียนสมาคมดังกล่าว หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจิตใจ ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมฝ่ายหญิงหรือสตรี ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแนบสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม ตามกฏหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด 1. รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม 2. ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่ 3. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่า และข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่ 4. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง การขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด รายงานการประชุมของสมาคม ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปล กรรมการของสมาคม ข้อบังคับของสมาคม รายชื่อกรรมการเก่าและรายชื่อกรรมการใหม่ สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาคม 1. ค่าจดทะเบียนสมาคม 2000 บาท 2. ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมหรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของ สมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมบางส่วน ครั้งละ 200 บาท 3.

รายละเอียด
โทรสอบถาม