จดสมาคมการค้า

จดสมาคมการค้า

ลักษณะของสมาคมการค้า สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือการเงิน หรือทางการประมง หรือทางเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน การจัดตั้งสมาคมการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกันนั้น 2.ผู้เริ่มก่อการ กรอกแบบคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ส.ห.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ 2.1 รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2) 2.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3) 2.3 ข้อบังคับ 2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง 2.5 สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้ง 2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย 2.7 หนังสือมอบอำนาจ ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบจำนวน1 ชุด โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้อง ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอ (1) หรือ (2) 3.เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบแล้วถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายทะเบียนจะสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตพร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมการค้า 4. สมาคมการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป สถานที่ยื่นคำขอ การยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ (1) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคม การค้าและหอการค้า สำนักทะเบียนธุรกิจ ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (2) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ ค่าธรรมเนียม การขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้ (1) ใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับละ 400 บาท (2) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

รายละเอียด
โทรสอบถาม