รับทำบัญชี&ภาษี

จัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคมจัดทำบัญชี-ยื่นแบบภาษ๊-ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม

บริษัท เอซี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556143705 ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) ดำเนินกิจการด้านบริการรับทำบัญชี วางระบบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตัวแทนยื่นขออนุญาติฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีจิตสำนึกในหน้าที่งานบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งเบาภาระกิจของท่านและช่วยให้การดำเนินกิจการของท่านเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องมั่นคงและเติบโตด้วยดีตลอดไป Accounting and tax agent services. ตัวแทนบริการงานด้านบัญชีและภาษี บริการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีเงินได้(ภงด.1-ภงด.3-ภงด.53) บริการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำแบบนำส่งประกันสังคม,กองทุนทดแทนพร้อมทั้งนำส่งประกันสังคม บริการจัดทำบัญชีสมุดรายรับ-รายจ่าย,รายวันซื้อ-รายวันขาย,รายวันทั่วไปและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป บริการวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ปรึกษาปัญหาภาษี บริการงานตัวแทนเข้าพบสรรพากร(กรณีได้รับเชิญเข้าพบสรรพากร)เพื่อแก้ไขปัญหาภาษี Annual Balance Financial Report. บริการปิดงบการเงินสิ้นปี จัดทำสรุปงบแสดงฐาณะการเงิน,งบกำไร-ขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กฏหมายกำหนด ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต(CPA) และนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงินยื่นกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์(ภงด.50-ภงด.51-บอจ.5-ส.บช.3) บริการยื่น e-filing ตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ สนใจงานบริการของ AC SERVICE SOLUTION สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 092 420 5888, Line id: aecregist หรือเมล์สอบถาม

รายละเอียด
โทรสอบถาม