จดสมาคม

บริการจดสมาคม
การขอจดทะเบียนสมาคม

ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน ยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.1 ณ กองกำกับการ 3 กองตำรวจสันติบาล 2
สำนักงานตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอ/ที่ว่าการกิ่งอำเภอ สำหรับในจังหวัด พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

 • ข้อบังคับของสมาคม
 • รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 คน
 • รายชื่อ ที่อยู่และอาชีพของผู้ที่จะป็นกรรมการของสมาคม
 • รายงานการประชุมก่อตั้งสมาคม
 • แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี)
 • หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ของสมาคม
 • เอกสารรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของผู้จะเป็นสมาชิกและผู้จะเป็นกรรมการสมาคม
 • เอกสารรับรองอื่นๆ ตามแต่ละหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มเติม

การขอจดทะเบียนสมาคมดังกล่าว หากมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับจิตใจ ระเบียบประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมฝ่ายหญิงหรือสตรี ให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแนบสำเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม ตามกฏหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติพร้อมกับการยื่นคำขอด้วย

การขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.2 ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

1. รายงานการประชุมของที่ประชุมใหญ่ที่มีมติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
2. ข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่าและข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
3. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของสมาคมฉบับเก่า และข้อบังคับของสมาคมฉบับใหม่
4. แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคมและหนังสืออนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งของสมาคม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง

การขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม
ให้สมาคมยื่นคำขอตามแบบ ส.ค.3 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ของสมาคม พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 3 ชุด

 • รายงานการประชุมของสมาคม ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปล กรรมการของสมาคม
 • ข้อบังคับของสมาคม
 • รายชื่อกรรมการเก่าและรายชื่อกรรมการใหม่
 • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และภาพถ่ายสำเนา ทะเบียนบ้านของกรรมการใหม่

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาคม
1. ค่าจดทะเบียนสมาคม 2000 บาท
2. ค่าจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมหรือค่าจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของ สมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมบางส่วน ครั้งละ 200 บาท
3. ค่าขอตรวจเอกสาร ครั้งละ 50 บาท
4. ค่าคัดสำเนาเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองถูกต้อง ฉบับละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
5. ค่าคำขอให้นายทะเบียนดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับสมาคม ครั้งละ 5 บาท

เรายินดีให้บริการพร้อมคำแนะนำเบื้องต้น 092 420 5888 Line id : aecregist
หรือเมล์สอบถาม acsesol@gmail.com
โทรสอบถาม