ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ

ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ

ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ กระแสเงินสด cash flow กระแสเงินสดเข้า cash inflow กระแสเงินสดออก cash outflow กระดาษทำการสอบบัญชี audit working papers กลุ่มหลักทรัพย์ security portfolio กองทุน fund กองทุนจม sinking fund กองทุนบำเหน็จ บำนาญ pension fund กองทุนพันธบัตร boud fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund ก่อนหักรายจ่าย gross การเช่า leasing การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี accounting change การเปิดเผยข้อมูล disclosure การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง private offering, การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป public offering การแปลงสภาพ conversion การแยกหุ้นทุน stock split การแลกเปลี่ยน barter การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน currency seap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน single currency interest rate swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน cross currency interest rate swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง basis swap การโอนสิทธิ assignment การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน assigned accounts receivable การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี accounting valuation การขายผ่อนส่ง installment sale การควบกิจการ business combination การควบกิจการ merger การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน budgetary control การควบคุมจำนวนการผลิต production control การควบคุมทางการบัญชี

รายละเอียด
โทรสอบถาม