ศัพท์บัญชีไทย-อังกฤษ

กระแสเงินสด cash flow
กระแสเงินสดเข้า cash inflow
กระแสเงินสดออก cash outflow
กระดาษทำการสอบบัญชี audit working papers
กลุ่มหลักทรัพย์ security portfolio
กองทุน fund
กองทุนจม sinking fund
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ pension fund
กองทุนพันธบัตร boud fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund
ก่อนหักรายจ่าย gross
การเช่า leasing
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี accounting change
การเปิดเผยข้อมูล disclosure
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง private offering,
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป public offering
การแปลงสภาพ conversion
การแยกหุ้นทุน stock split
การแลกเปลี่ยน barter
การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน currency seap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน single currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน cross currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง basis swap
การโอนสิทธิ assignment
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน assigned accounts receivable
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี accounting valuation
การขายผ่อนส่ง installment sale
การควบกิจการ business combination
การควบกิจการ merger
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน budgetary control
การควบคุมจำนวนการผลิต production control
การควบคุมทางการบัญชี accounting control
การควบคุมภายใน internal control
การควบคุมสินค้าคงเหลือ inventory control
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น compound interest depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม group depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง accelerated depreciation
การจัดสรร appropriation
การจัดสรรกำไรสุทธิ appropriation of net income
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า account receivable financing
การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย matching
การจ้างงาน employment
การจำนำบัญชีลูกหนี้ pledging of accounts receivable
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ factoring
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ analytical review
การตรวจสอบใบสำคัญ vouching
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ pre audit
การตรวจสอบการจัดการ management audit
การตรวจสอบการดำเนินงาน operational audit
การตรวจสอบการปฏิบัติการ performance audit
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด compliance audit
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ audit through the computer
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ audit around the computer
การตรวจสอบงบการเงิน financial audit
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ physical check,
การตรวจสอบด้านบริหาร administrative audit
การตรวจสอบบัญชี audit
การตรวจสอบบัญชี auditing
การตรวจสอบบัญชีประจำปี annual audit
การตรวจสอบบัญชีภายใน internal audit
การตั้งราคาจากทุน cost-plus pricing
การตัดค่าสูญสิ้น depletion
การตัดบัญชี amortization
การตัดยอด cut-off
การตีราคาใหม่ revaluation
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in, first out FIFO
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน last in, first out LIFO
การทดลองปฏิบัติ reperformance
การทดสอบ test
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี audit test
การบวกแนวตั้ง footing
การบัญชี accounting
การบัญชีเงินกองทุน fund accounting
การบัญชีการเงิน financial accounting
การบัญชีต้นทุน cost accounting
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง process costing
การบัญชีต้นทุนทางตรง direct costing
การบัญชีต้นทุนผันแปร variable costing
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน standard costing
การบัญชีต้นทุนรวม full costing
การบัญชีต้นทุนร่วม full absorption costing
การบัญชีตามความรับผิดชอบ responsibility accounting
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม functiconal accounting
การบัญชีบริหาร administrative accounting
การบัญชีรัฐบาล governmental accounting
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ merger accounting
การบัญชีสำหรับหน่วยงาน entity accounting
การบัญชีสำหรับองค์การ enterprise accounting
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี accounting entry
การปฏิบัติทางการบัญชี accounting practice
การประเมินราคา appraisal
การประมาณการ forecasting
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา depreciation adjustment
การปรับปรุงรายการ adjustment
การปริวรรตเงินตรา foreian exchange
การปันส่วน, การแบ่งส่วน allocation
การปันส่วนต้นทุน cost allocation
การปิดบัญชีประจำปี annual closing
การผ่านรายการบัญชี posting
การฝากขาย consignment
การพิสูจน์ยอด reconciliation
การยืนยันความถูกต้อง confirmation
การรวมกิจการ consolidation
การรวมกิจการ merger
การร่วมค้า joint venture
การรับรองตั๋วแลกเงิน acceptance
การรับรู้รายได้ revenue recongnition
การลงบัญชี bookkeeping
การลดค่าเงินตรา devaluation
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี audit planning
การวางแผนภาษีอากร tax planning
การวิเคราะห์ analysis
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน break-even analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ cost-benefit analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร cost-volume-profit analysis
การวิจัยตลาด marketing research
การวิจัยทางการตลาด market research
การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก external audit
การสอบยันความถูกต้อง cross check
การอ้างอิงระหว่างกัน cross-reference
เกณฑ์เงินสด cash basis
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ accrual basis
เกณฑ์ทางการบัญชี basis of accounting
แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี accounting error adjustment
กำไร gains
กำไร profit
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว realized gain (loss)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized gain (loss)
กำไรขั้นต้น gross earnings, gross income
กำไรขั้นต้น gross profit
กำไรต่อหุ้น earnings per share
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน primary earnings per share
กำไรผันแปร contribution margin
กำไรส่วนทุน capital gain
กำไรสะสม accomulated income
กำไรสะสม earned surplus
กำไรสะสม retained earnings
กำไรสะสมจัดสรร appropriated retained earnings,
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร unappropriated retained earnings
กำไรสุทธิ earnings
กำไรสุทธิ net profit
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี earnings before Interest after Tax (EBIAT)
กำไรสุทธิต่อหุ้น earnings before per share (EBIT)
กำหนดเอง arbitrary
กิจกรรม activity
กิจกรรมในการจัดหาเงิน financing activities
กิจกรรมการลงทุน investing actitities
กิจกรรมดำเนินงาน operating activities
ขบวนการ procedure
ของเสีย spoilage
ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย safety stock
ของสูญเสีย waste
ข้อบังคับของบริษัท articles of association,
ข้อบังคับของบริษัท articles of incorporation
ข้อผิดพลาด error
ข้อมูลย้อนกลับ feedback value
ข้อสนเทศทางการบัญชี accounting information
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี accounting assumption
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี basic assumption of accounting
ขาดทุน loss
ขาดทุนขั้นต้น gross loss
ขาดทุนต่อหุ้น loss per share
ขาดทุนสะสม deficit
ขาดทุนสุทธิ net loss
ขาย sale
ขาย sell
ขายสุทธิ net sales
เข้าครอบครองกิจการ takeover
ความเชื่อถือได้ reliability
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี audit risk
ความเสี่ยงทางธุรกิจ business risks
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข qualified opinion
ความเห็นผู้สอบบัญชี auditor’s opinion
ความครบถ้วน completeness
ความถูกต้องตามที่ควร fairness
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี auditability
ความลำเอียง bias
ความสม่ำเสมอ consistency
ค่าเช่า rent
ค่าเผื่อ allowance
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ allowance for doubtful accounts
ค่าเผื่อหนี้สูญ allowance for bad debts
ค่าเสี่ยงภัย contingence
ค่าเสื่อมราคา depreciation
ค่าเสื่อมราคาสะสม accumulated depreciation
ค่าแรงงาน wage
ค่าแรงงานทางตรง direct labor
ค่าแรงทางอ้อม indirect labor
ค่าใช้จ่าย expense
ค่าใช้จ่าย overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead expense
ค่าใช้จ่ายโรงงาน manufacturing expense
ค่าใช้จ่ายในการขาย selling expense
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย distribution expense
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน operating expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร administrative expense
ค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead,
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน absorbed overhead
ค่าใช้จ่ายคงที่ fixed expense
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrued expense
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน financial expenses
ค่าใช้จ่ายทางตรง direct overhead
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม indirect expense
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น contingent charge
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred debit
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred expense
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า prepaid expense
ค่าใช้จ่ายอื่น other expenses
ค่าการกุศล charity
ค่าขนส่ง transportation expense
ค่าความนิยม goodwill
ค้างรับค้างจ่าย accrual
ค่าจ้าง wage
ค่าจ้าง, ให้เช่า hire
ค่าจ้างทางตรง direct wages
ค่าซ่อมแซม repair
ค่าธรรมเนียมธนาคาร bank charge
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า hire charge
ค่านายหน้า brokerage
ค่านายหน้า commission
ค่าบำรุงรักษา maintenance
ค่าพาหนะเดินทาง travelling expense
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง freight
ค่าระวางขาเข้า freight in
ค่าระวางขาออก freight out
ค่าสิทธิ royalty
ค่าสุทธิ net worth
เครดิต credit
เครดิตธนาคาร bank credit
เครื่องเสีย off-line
เครื่องใช้สำนักงาน office equipment
เครื่องจักร machinery
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง furniture and fixtrues
เครื่องพิมพ์ดีด typwriter
เครื่องมือ tool
คำรับรองของผู้สอบบัญชี auditor’s certificate
คำสั่งซื้อ purchases order
คำสั่งผลิต work order
คู่มือการจัดทำงบประมาณ budget manual
คู่มืองานบัญชี accounting manual
งบ, ใบแจ้งยอด statement
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน statement of sources and applications of funds
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน statement of changes in financial position
งบแสดงฐานะการเงิน statement of financial position
งบกระแสเงินทุน funds flow statement
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconciliation
งบการเงิน financial statement
งบการเงินเปรียบเทียบ comparative financial statement
งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน fianancial statement
งบการเงินประจำปี annual financial statement
งบการเงินรวม combined financial statement
งบการเงินรวม consolidated financial statement
งบการเงินระหว่างกาล interim financial statement
งบการเงินอย่างย่อ condensed financial statement
งบกำไรขาดทุน earnings statement
งบกำไรขาดทุน profit and loss statement
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว single-step income statement
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น multiple-step income statement
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน current operating performance
งบกำไรสะสม retained earnings statement
งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน financial accounting
งบดุล balance sheet
งบทดลอง trial balance
งบทดลองก่อนปรับปรุง unadjusted trial balance
งบทดลองก่อนปิดบัญชี preclosing trial balance
งบทดลองหลังการปรับปรุง adjusted trial balance
งบทดลองหลังปิดบัญชี closing trial balance
งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement
งบประมาณ budget
งบประมาณเงินสด cash budget
งบประมาณใหญ่ master budget
งบประมาณกระแสเงินสด cash-flow budget
งบประมาณคงที่ fixed budget
งบประมาณที่จัดสรร appropriation budget
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ flexed budget
งบประมาณผันแปร flexible budget
งบประมาณผันแปร variable budget
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน capital budget
งาน job
งานระหว่างทำ work in process
งานระหว่างผลิต work in progress
เงินเดือน payroll
เงินเดือน salary
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร bank overdraft
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง inflation
เงินเริ่มแรก down payment
เงินให้กู้ loan receivable
เงินกองทุนสะสม capital fund
เงินกู้ธนาคาร bank loan
เงินค่างวด installment, instalment
เงินทดรอง advance
เงินทุนหมุนเวียน working capital
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ net working capital
เงินประกัน marginal deposit
เงินปันผล dividend
เงินปันผลค้างจ่าย accrued dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย declared dividend
เงินปันผลระหว่างกาล interim dividend
เงินปันผลสะสม accumulated dividend
เงินฝากธนาคาร cash at bank
เงินมัดจำ deposit
เงินลงทุน investment
เงินลงทุนชั่วคราว temporary investment
เงินวางประกัน retention money
เงินสด cash
เงินสดในมือ cash on hand
เงินสดปันผล cash dividend
เงินสดย่อย petty cash
จับต้องไม่ได้ intangible
เจ้าหนี้เงินกู้ loan payable
เจ้าหนี้การค้า account payable
เจ้าหนี้การค้า trade account payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน bill payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย note payable
จำนอง mortgage
จุดคุ้มทุน break-even point
เช็ค cheque
เช็คของขวัญ cashier’s cheque
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน certified check
เช่าซื้อ hire purchase
เชื่อมเข้าโดยตรงกับ local area network LAN
ดอกเบี้ย interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ accued interest receivable
ดัชนี index
เดบิต debit
ต้นทุน cost
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า carrying cost
ต้นทุนการแปลงสภาพ conversion cost
ต้นทุนการผลิต cost of production
ต้นทุนกึ่งคงที่ semifixed cost
ต้นทุนขั้นต่ำ prime cost
ต้นทุนขาย cost of sales
ต้นทุนคงที่ fixed cost
ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost
ต้นทุนคิดเข้างาน absorbed cost
ต้นทุนคิดเข้างาน applied cost
ต้นทุนงานสั่งทำ job cost
ต้นทุนจม sunk cost
ต้นทุนจริง actual cost
ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน replacement cost
ต้นทุนต่อหน่วย cost unit
ต้นทุนต่อหน่วย unit cost
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา period cost
ต้นทุนถัวเฉลี่ย average cost
ต้นทุนทางอ้อม indirect cost
ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ uncontrollable cost
ต้นทุนที่ควบคุมได้ managed cost
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ controllable cost
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น contingent cost
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง cost and freight
ต้นทุนบวกค่าระวาง cost and freight C;F
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ manufacturing cost
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ product cost
ต้นทุนผลิตสินค้า overhead cost
ต้นทุนผันแปร variable cost
ต้นทุนมาตรฐาน standard cost
ต้นทุนร่วม joint cost
ต้นทุนวัสดุ material cost
ต้นทุนวัสดุทางตรง direct material cost
ต้นทุนส่วนแตกต่าง differentail cost
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น incremental cost
ต้นทุนสินค้าขาย cost of goods sold
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ cost of goods manufactured
ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น warrants
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า currency futures
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า interest rate futures
ตลอดปี year-around
ตลอดปี yearly
ตลาดมืด black market
ตัดออก write-off
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN)
ตัวแทน agent
ตั๋วแลกเงิน bill of exchange
ตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note
ตัวอย่าง sample
ตารางเวลา schedule
ตารางการจัดอายุหนี้ aging schedule
ถัวเฉลี่ย average
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก weighted average
ถึงกำหนด nature , due
ทบทวน review
ทรัพย์สิน asset
ทรัพย์สินถาวร fixed asset
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน intangible fixed asset
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน tangible fixed asset
ทรัสต์รีซีท trust receipt
ทะเบียนเช็ค check register
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย voucher register
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี audit technique
ที่ดิน land
ที่ดิน property
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ property, plant and equipment
ทุกปี year after year
ทุน capital
ทุนเรือนหุ้น capital stock
ทุนชำระแล้ว paid-in capital
ทุนสำรอง capital reserve
ธนบัตร bank note
นโยบายการบัญชี accounting policies
นักบัญชี accountant
นายหน้า broker
แนวการตรวจสอบบัญชี audit program
แนวความคิด concept
แนวความคิดเบื้องต้น basic concept
แนวทางการตรวจสอบ audit trail
แนวทางการตรวจสอบบัญชี audit guide
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน account stated
บริษัท จำกัด corporation
บริษัท จำกัด limited company
บริษัทเอกชน private company
บริษัทในเครือ affiliated company
บริษัทใหญ่ holding company
บริษัทใหญ่จำกัด parent company
บริษัทได้รับอนุญาต authorized company
บริษัทจดทะเบียน listed company
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน related company
บริษัทมหาชน จำกัด public company
บริษัทมหาชน จำกัด public limited company
บริษัทย่อย subsidiary company
บริษัทหลักทรัพย์ securities company
บัญชี ฝากเงินธนาคาร bank
บัญชีเงินฝากประจำ deposit account
บัญชีเงินสด cash account
บัญชีเดินสะพัด account current
บัญชีเดินสะพัด current account
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว drawing account
บัญชีแยกประเภท ledger account
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ purchases ledger
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ sales ledger
บัญชีกำไรขาดทุน profit and loss account
บัญชีกำไรขาดทุน revenue account
บัญชีกำไรขาดทุน temporary account
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร profit and loss appropriation account
บัญชีคุมยอด control account
บัญชีงบดุล balance sheet account
บัญชีจริง real account
บัญชีจัดสรร appropriation account
บัญชีจ่ายค่าจ้าง wages account
บัญชีต้นทุนรวม absorption costing
บัญชีตรงข้าม contra accounts
บัญชีทุน capital account
บัญชีปรับมูลค่า offset account
บัญชีปรับมูลค่า valuation account
บัญชีพัก suspense account
บัญชีย่อย subsidiary accounts
บัญชีระหว่างโอน clearing accounts
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า account sales
บัญชีรูปตัว “ที” T- account
บัญชีส่วนบุคคล personal account
บัญชีสาขา branch accounts
บัญชีสาขา detail account
บัตรเงินฝาก certificate of deposit
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี audit memorandum
บันทึกทางการบัญชี accounting records
ใบเสร็จรับเงิน receipt
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดประจำเดือน monthly statement
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ debit note
ใบกำกับสินค้า invoice
ใบกำกับสินค้า sales invoice
ใบตราส่งสินค้า bill of lading
ใบลงเวลาทำงาน job sheet
ใบสั่งงาน job card
ใบสำคัญ voucher
ใบสำคัญรายวันทั่วไป journal voucher
ปลายปีปฏิทิน year-end
ปันส่วน, แบ่งส่วน allocate
ปีงบประมาณ budget period
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน base period,
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี audit year
เป็นอิสระ independent
ผลต่าง variance
ผลต่างในปริมาณการผลิต volume variance
ผลต่างของกำลังการผลิต capacity variance
ผลต่างค่าแรง labor variance
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhad variance
ผลต่างจากราคา price variance
ผลต่างที่ไม่พอใจ unfavorable variance
ผลต่างที่น่าพอใจ favorable variance
ผลต่างอัตราค่าแรง wage rate variance
ผลที่ต่างจากงบประมาณ budget variance
ผลิตผลพลอยได้ by product
ผลิตภัณฑ์ product
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ defective product
ผังแสดงจุดคุ้มทุน break-even chart
ผังบัญชี chart of accounts
แผนกการตรวจสอบบัญชี audit plan
แผนภูมิสายการทำงาน flowchart
ผู้ควบคุมบัญชี controller, comptroller
ผู้ตรวจสอบบัญชี auditor
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต certified internal auditor
ผู้ถือหุ้น shareholder
ผู้ประกอบการ entrepreneur
ผู้ฝากขาย consignor
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ deposit-taker
ผู้รับฝากขาย consignee
ผู้รับสัมปทาน franchisee
ผู้สอบบัญชีคนก่อน predecessor auditor
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต certified public accountant (CPA)
ผู้หัดใหม่, มือใหม่ youngling
พนักงานบัญชี bookkeeper
พ่อค้า seller
พ่อค้า vendor
พันธบัตร bond, debenture
พันธบัตรแปลงสภาพ convertible bond
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน secured bond
พิสูจน์ติดตาม trace
พิสูจน์ยืนยัน verify
เพิ่มค่า write up
แฟ้มถาวร permanent file
แฟ้มปัจจุบัน current file
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 Accounting Act.B.E.2543(2000)
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล income tax
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี deferred income tax
ภาษีขาย output tax
ภาษีซื้อ input tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax
ภาษีธุรกิจเฉพาะ special business tax
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย withholding tax
มรรยาทของผู้สอบบัญชี professional Ethics-Auditor
มาตรฐาน standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี audit standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standards
มาตรฐานการบัญชี accounting standard
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting standard
มีเงื่อนไข qualified
มูลค่า value
มูลค่าเพิ่ม added value
มูลค่าเพิ่ม value added
มูลค่าเศษซาก scrap value
มูลค่าการชำระบัญชี liquidation value
มูลค่าตามบัญชี book value
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น book value per share
มูลค่าที่กำหนด stated value
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว face value
มูลค่าปัจจุบัน present value PV.
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value
มูลค่ายุติธรรม fair value
มูลค่าราคาตลาด market value
มูลค่าราคาประเมิน appraised value
มูลค่าราคาปัจจุบัน present value
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ net realizable value
ไม่มีสิทธิ์ without rights
ยอดคงเหลือ balance
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร bank balance
ยอดดุลเครดิต credit balance
ยอดดุลเดบิต debit balance
ยอดดุลในบัญชี account balance
ยอดยกไป carry forward
ยอดยกมา bring forward
ยอดยกมา brought forward
ยอดยกมา historical
ยานพาหนะ vehicle
รหัสไปรษณีย์ zip code
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี fiscal year
รอบระยะเวลางบประมาณ budget period
รอบระยะเวลาบัญชี accounting period
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ audit period
ระบบในสำคัญจ่าย voucher system
ระบบการควบคุมภายใน internal control system
ระบบบัญชี accounting system
ระบบบัญชีเดี่ยว single-entry system
ระบบบัญชีคู่ double-entry system
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ management information system (MIS)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี accounting Information system
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย average collection period
ระยะเวลาคืนทุน payback period
ระยะเวลารอรับชำระหนี้ collection period
รัฐวิสาหกิจ state enterprise
ราคาขาย sales value
ราคาขายปลีก retail price
ราคาคงเหลือ residual value
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน current cost
ราคาตลาด market price
ราคาตลาดยุติธรรม fair market value
ราคาต่อหน่วย unit price
ราคาตามบัญชียกมา gross book value
ราคาตามบัญชีสุทธิ net book value
ราคาตามมูลค่า at par
ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ par value
ราคาทุนเดิม historical cost
ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า lower of cost or market
ราคามาตรฐาน standard price
ราคามูลค่าซาก scrap value
ราคายุติธรรม fair price
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ free on Board F.O.B.
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า free on board (F.O.B.)
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง cost and freight (C;F)
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง cost, insurance and freight (C.I.F.)
รายได้ income
รายได้ revenue
รายได้ revenue income
รายได้ค้างรับ accrued income
รายได้ที่เกิดขึ้น realized revenue
รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized revenue
รายได้รอการตัดบัญชี unearned revenue
รายได้รอการรับรู้รายได้ deferred income
รายได้รอดการตัดบัญชี deferred revenue
รายได้ส่วนเพิ่ม incremental revenue
รายได้อื่น other income
รายการ transaction
รายการเทียบเท่าเงินสด cash equivalent
รายการทางธุรกิจ business transaction
รายการทางบัญชี accounting transaction
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน non-monetary items
รายการปรับปรุง adjusted entry
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี audit adjustment
รายการปิดบัญชี closing entry
รายการพิเศษ extraordinary item
รายงานเงินฝากธนาคาร bank report
รายงานการตรวจสอบบัญชี audit report
รายงานของผู้สอบบัญชี auditor’s report
รายงานตรวจสอบบัญชี audit opinion
รายงานประจำปี annual report
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข qualified auditor’s report
รายจ่าย expenditure
รายจ่ายการลงทุน capital expenditure
รายจ่ายฝ่ายรายได้ revenue expenditure
รายจ่ายรอการตัดบัญชี deferred charge
รายละเอียดประกอบ supplementary statement
ลดค่า write down
ลดลง subsidize
ล้าสมัย obsolete
ลิขสิทธิ์ copyright
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต letter of credit L/C
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน standby letter of credit
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน unused letter of credit
ลูกหนี้ debtor
ลูกหนี้ receivable
ลูกหนี้การค้า account receivable
ลูกหนี้จากการขายลด account receivable discounted
ลูกหนี้ตั๋วเงิน bill receivable
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ note receivable
ลูกหนี้รอตัดบัญชี deferred debt
วกเวียนไปมา zigzag
วงเงินสดย่อย imprest cash
วงจร network
วงจรบัญชี accounting cycle
วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน operating cycle
วัตถุดิบ material
วัตถุดิบ raw material
วัตถุทางตรง direct material
วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ account day
วัสดุ supply
วัสดุโรงงาน factory agenda
วัสดุทางอ้อม indirect material
วาระการประชุม agenda
วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา completed contract method
วิธีเส้นตรง straight-line method
วิธีกองทุนจม sinking fund method
วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง batch costing
วิธีการตรวจสอบบัญชี auditing procedure
วิธีการบัญชี accounting procedure
วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง installment method of accounting
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี periodic inventory method
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง perpetual inventory method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน of depreciation
วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้ productive output method
วิธีชั่วโมงทำงาน service-hours method
วิธีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
วิธีนับผลรวมจำนวนปี sum of the years digits method
วิธียอดลดลง declining balance method
วิธีราคาทุน cost method
วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น gross profit method
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ percentage of completion method
เศษซาก scrap
ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม indirect cost centre
สิทธิการเช่า leasehold
สมการบัญชี accounting equation
สมมติฐาน assumption
สมุดเงินสด cash journal
สมุดเงินสดย่อย peety cash book
สมุดแยกประเภทย่อย subsidiary ledger
สมุดบัญชี book of account
สมุดบัญชีเงินสด cash book
สมุดบัญชีเงินสด cash book C.B.
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป general ledger
สมุดบัญชีรายวัน journal
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป general journal
สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี audit notebook
สมุดบันทึกรายวันส่งคืน purchases return book
สมุดรายวัน day book
สมุดรายวันเงินสดจ่าย cash disbursement journal
สมุดรายวันเงินสดรับ cash receipts journal
สมุดรายวันขั้นต้น book of orginal entry,
สมุดรายวันขาย sales day book
สมุดรายวันขาย sales journal
สมุดรายวันซื้อ bought day book
สมุดรายวันซื้อเชื่อ purchases day book
สลักหลัง endorse
สลักหลัง indorse
ส่วนเกิน surplus
ส่วนเกินจากการประเมินราคา appraisal surplus
ส่วนเกินทุน capital surplus
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น premium on share
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ bond premium
ส่วนเพิ่ม differential
ส่วนเพิ่ม incremental
ส่วนเพิ่มจากต้นทุน mark on
ส่วนเพิ่มจากราคาขาย mark up
ส่วนของผู้ถือหุ้น shareholders’ equity
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ owners’ equity
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ bond discount
ส่วนที่ลดราคา markdown
ส่วนลด discount
ส่วนลดเงินสด cash discount
ส่วนลดการค้า trade discount
ส่วนลดจ่าย sales discount
ส่วนลดธนาคาร bank discount
ส่วนลดรับ discount received
ส่วนลดรับ purchase discount
สะสม accumulate
สัญญา contract
สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า forward exchange contract
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า forward contract
สัญญาระยะยาว long-term contract
สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า forward rate agreement
สัปทาน franchise
สาขา branch
สาขาย่อย subsidiary
สาระสำคัญ materiality
สำรอง reserve
สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ currency option
สิทธิบัตร patent
สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก packing credit
สินค้า goods
สินค้าคงเหลือ inventory
สินค้าฝากขาย goods on consignment
สินค้าระหว่างผลิต goods in process
สินค้ารับคืน sales return
สินค้าส่งคืน purchases return
สินค้าสำเร็จรูป finished goods
สินทรัพย์จากการลงทุน capital asset
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน tangible fixed asset
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ intanbible asset
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด limited – life asset
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น contingent asset
สินทรัพย์หมุนเวียน current asset
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว quick asset
สินทรัพย์อื่น other assets,
หน่วยงานการบัญชี accounting unit
หน่วยงานทางการบัญชี accounting entity
หนังสือบริคณห์สนธิ memorandum of association
หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย letter of undertaking
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร bank confirmation
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน letter of comfort
หน้าบัญชี folio
หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) long-term debt
หนี้สงสัยจะสูญ doubtful accouhts
หนี้สิน liability
หนี้สินโดยประมาณ estimated liability
หนี้สินค้างจ่าย accured liability
หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล liability dividend
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น contingent liability
หนี้สินระยะยาว long-term liability
หนี้สินระยะสั้น short-term liability
หนี้สินหมุนเวียน current liability
หนี้สินอื่น other liability
หนี้สูญ bad debt
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน footnotes to financial statement
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน notes to financial statement
หลักการเกิดขึ้นของรายได้ revenue realization principle
หลักการบัญชี principles of accounting
หลักการบัญชีเบื้องต้น basic principle of accounting
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles
หลักความระมัดระวัง conservatism
หลักฐาน evidence
หลักฐาน instrument
หลักฐานการบัญชี accounting evidence
หลักฐานจากการสอบบัญชี audit evidence
หลักทรัพย์ security
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด marketable security
หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต authorized security
หลักทรัพย์จดทะเบียน listed security
หลักทรัพย์ทางกฎหมาย legal mortgage
หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน land mortgage
หลักราคาทุนเดิม historical cost principle
ห้างหุ้นส่วน partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด limited partnership
หุ้น bond
หุ้น share
หุ้นกู้ debenture stock
หุ้นกู้ที่มีประกัน guaranteed bond
หุ้นทุน stock
หุ้นทุนจดทะเบียน authorized capital stock
หุ้นทุนที่ได้รับคืน treasury shares
หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย unissued capital shares
หุ้นบุริมสิทธิ preferred stock
หุ้นปันผล stock dividend
หุ้นส่วน partner
หุ้นสามัญ common stock
อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน estate
อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง effective rate (of interest)
อัตราแลกเปลี่ยน exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว flexible exchange rate
อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า account receivable turnover
อัตราการซื้อขายล่วงหน้า forward rate
อัตราการหมุนของสินค้า inventory turnover
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ asset turnover
อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย time-interest-earned
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation rate
อัตราค่าแรงรายวัน day rate
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า predetermined overhead rate
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด prime rate
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ prime rate
อัตราผลตอบแทน rate of return
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ return on common equity
อัตราส่วน ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนของกำลังการผลิต capacity ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง liquidity ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ debt ratio
อากรแสตมป์ stamp duty
อาคาร building, plant
อาชีพบัญชี, งานบัญชี accountancy
อายุการใช้งาน useful life
เอกสารการจัดทำงบประมาณ budget document
เอกสารจากแหล่งภายนอก external document
เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน financial expense
เอกสารสำหรับสินเชื่อ documentary credit
อำนาจซื้อ purchasing power
อุปกรณ์ equipment

 

ศัพท์บัญชี

Cash Psyments Journal = สมุดรายวัน จ่ายเงินสด

Acceptance Sampling = การยอมรับการสุ่มตัวอย่าง

Accounts Payable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้

Accounts Receivable Ledger = สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้

Activity Ratio = วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

Assets = สินทรัพย์

Average Collection Period = ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ย

Average Cost = ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

Average Rate of Return = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

Basic Earning Power Ratio = อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์

Benefit = ผลตอบแทนของโครงการ , ประโยชน์ที่ได้รับ

Benchmarking = การเทียบสมรรถนะ

Capital = ทุน

Capital Budgets = งบประมานการลงทุน

Cash Budgets งบประมานกระแสเงินสด

Contribution Margin กำไรส่วนเกิน

Controlling Accounts บัญชีคุมยอด

Cost ทุน

Cost of Goods Sale ต้นทุนสินค้าที่ขาย

Credit บันทึกบัญชีด้านเครดิต

Current Assets สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Liabilities หนี้สินหมุนเวียน

Current Ratio อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

Debt Ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์

Expenses ค่าใช้จ่าย

Factory Supplies วัสดุโรงงงาน

Financial Statement งบการเงิน

Finished Goods สินค้าสำเร็จรูป

Fixed Assets สินทรัพย์ถาวร

Freight Cost ค่าใช้จ่ายขนส่งเรือ /เครื่องบิน

General Ledger สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

Goods In Process สินค้าที่อยู่ช่วงการผลิต

Income Tax ภาษีรายได้ หรือภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด)

Internal Rate of Return วิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

Inventory Management การจัดการสินค้าคงเหลือ

Inventory Turnover อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์คงเหลือ

Investment Project Analysis การวิเคราะห์โครงการลงทุน

Liabilities หนี้สิน

Liquidity Ratio วิเคราะห์สภาพคล่อง

Net Present Value วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

Net Cash Flow กระแสเงินสดสุทธิ

Net Present Value มูลค่าปัจจุบัน

Net Profit กำไรสุทธิ

Non – Current Liabilities หนี้สินระยะยาว

Operating Budgets งบประมาณดำเนินงาน

Operating Expenses ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Overhead Cost ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

Partners’ Equity

Payback Period ระยะเวลาคืนทุน

Price Index การพยากรณ์ทางการเงินโดยใช้วิธีอัตราร้อยละของยอดขาย

Profitability Ratios การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

Raw Materials วัตถุดิบ

Return on Equity อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ

Revenue or Sales รายได้หรือยอดขาย

Revenues รายได้

Sale Journal สมุดรายวันขาย

Scenario สถานการณ์สมมติ

Scrap value มูลค่าเศษซาก

Shareoholders’Equity  ส่วนของผู้ถือหุ้น

Special Journal สมุดรายวันเฉพาะ

Straight – line Depreciation ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง

Subsidiary Ledger สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย

Tax Expenses ภาษีจ่าย

Tines Interest Earned
อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย

จดจัดตั้งนิติบุคคล

 ไทย  อังกฤษ  หมายเหตุ
 หนังสือรับรอง  Certified document/letter  ค่าธรรมเนียมคัด 200 บาท
 หนังสือบริคณห์สนธิ  Memorandum of Association
 ข้อบังคับของบริษัท  Articles of Association
 ผู้เริ่มก่อการ  Promotor,Founder,Person who start up the company
 มติพิเศษ  Special Resolution
การประชุมตั้งบริษัท Statutory meeting
ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate income tax
บุคคลธรรมดา Natural person
ผู้มอบอำนาจ กับผู้รับมอบอำนาจ Grantor/Grantee หรือ Principal/ Agent
 หนังสือมอบอำนาจ  Power of Attorney

เอกสารทั่วไป

 ไทย  อังกฤษ  หมายเหตุ
 การเสนองาน We are pleased to offer our quotation for your consideration as indicated below:Thank you for your inquiry, we are looking forward to serving you.

Best Regards,

การจ่ายเงิน : ตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง
การับประกัน : 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
การยืนราคา : 30 วัน นับจากวันเสนอราคา
กำหนดส่งมอบงาน : 7 วัน หลังจากได้รับใบสั่งซื้อ
Payment : According to employment contract
Warranty: One year after work completion and accepted
Quoted price duration: 30 days after quotation date
Completed work delivery: 7 days after receiving purchase order
 ข้อบังคับของบริษัท  Articles of Association
 ผู้เริ่มก่อการ  Promotor,Founder,Person who start up the company
 มติพิเศษ  Special Resolution
การประชุมตั้งบริษัท Statutory meeting
ภาษีเงินได้นิติบุคคล Corporate income tax
บุคคลธรรมดา Natural person
ผู้มอบอำนาจ กับผู้รับมอบอำนาจ Grantor/Grantee หรือ Principal/ Agent
 กระดาษบันทึกช่วยจำ  memo sheet
 กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อ  Multi Beand
 นโยบายราคาเดียว  One Price Policy
 ส่วนลดเงินสด  Cash Discount
ส่วนลดการค้า Trade Discount
 ใบส่งของ  invoice
 โลกาภิวัตน์  globalization

ศัพท์ธุรกิจ

1. Absorption

การรวมธุรกิจเล็กเข้าด้วยกันกับธุรกิจใหญ่

2. Accountability

1) สภาพที่บุคคลหนึ่งสามารถที่จะกระทำงานที่เขามีสิทธิ

อำนาจที่จำเป็น โดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบผลการกระทำนั้น ๆ

2) กระบวนการรายงานตามสายบังคับบัญชาถึงผลงานของกลุ่ม

ทำงาน หรือหน่วยงานที่ย่อยกว่า

3. Achievement

การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4. Acquisition

การขยายกิจการแบบเข้าไปซื้อ

5. Added valve

การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการจากกระบวนการผลิตหรือ

การกระจาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังแรงงาน

เปลี่ยนแปลงวัตถุให้มีมูลค่าสูงขึ้น บางครั้งวัดด้วยส่วนต่าง

ระหว่างรายได้ จากการขายและรายจ่ายของการลงทุนค่า

วัตถุดิบและค่าแรง

6. Agent

ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน

ในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา

7. Allocation

1) การแบ่งทรัพยากรหรือค่าใช้จ่ายกิจกรรมแต่ละอย่างของ

แผนกต่าง ๆในองค์กร

2) จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร

8. Annotation

บันทึกซึ่งใช้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือวิจารณ์ เสนอแนะหรืออธิบาย

เอกสารที่ส่งมาก่อนหน้านี้แล้ว

9. Annual report

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจ

ประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น

10. Aptitude test

การทดสอบความถนัด การทดสอบเพื่อค้นหาความเหมาะสม

ในการทำงานเฉพาะอย่างของคน หน่วยงานบางงานใช้การ

ทดสอบนี้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

11. Arbitrage

การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือ

สินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่ง

ขายในราคาที่สูงกว่า

12. Attrition

1) การลดจำนวนพนักงาน อันเนื่องมาจากการลาออก

ปลดออก ปลดเกษียณ โยกย้าย

2) การบีบให้พนักงานที่ไม่เป็นที่ต้องการลาออก โดยการ

วิจารณ์ ใช้การกดดันอย่างสม่ำเสมอ

13. Authority

1) อำนาจตามกฎหมายซึ่งผูกติดอยู่กับฐานะตำแหน่งลำดับชั้น

2) การให้สิทธิอำนาจโดยองค์กรและการยอมรับโดยพนักงาน

ให้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดสามารถที่จะออกคำสั่งตัดสินใจ

และบังคับบัญชาลูกน้อง

3) (authorities) ศูนย์เอกสารทางการซึ่งธนาคารรับรองและ

เชื่อถือ

14. Behavioral approach

ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ

15. Benefit (in kind)

1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจาก

เงินเดือนหรือค่าจ้าง (fringe benefit)

2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขาย

สินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆ

ในการซื้อสินค้า

16. Black Market

ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาล

ไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบคุมปริมาณ (การปันส่วน)

17. Blacklist

บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดี

เสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย

18. Blue-collar workers

คนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น คนงาน

โรงงาน ซึ่งต่างกับ white-collar workers ซึ่งทำงานใน

สำนักงาน

19. Bond

พันธบัตรหรือเอกสารที่ผู้ลงนามรับรองว่าจะจ่ายเงินให้ผู้ถือ

ตามระยะเวลาที่กำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ออก

เอกสารนี้คือ รัฐบาล ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และบริษัท

20. Bonus

การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานประจำงวดหกเดือน

หรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานและกำไร

ขององค์กร บางแห่งก็มีการประกันล่วงหน้าว่า จะให้โบนัส

ไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ การให้โบนัส เป็นการให้แรงจูงใจผู้ทำงาน

ที่สำคัญวิธีหนึ่ง แต่ก็มีข้อควรคำนึงอยู่บ้างว่า ไม่ควรให้สูง

จนบิดเบือนโครงสร้าง เงินเดือนหรือทำให้ผู้บริหารที่ต้อง

การโบนัสมาก ๆ มุ่งแต่การหากำไรระยะสั้น โดยคำนึงถึงผล

ประโยชน์ระยะยาวขององค์กร น้อยกว่าที่ควรเป็น

21. Bottom up

ระบบการบริหารจัดการแบบให้คนงานจากข้างล่างสุดมี

ส่วนในการเสนอแนะว่าปรับปรุงงานอย่างไร แทนที่จะให้

ผู้บริหารเป็น ผู้สั่งจากบนลงล่าง (to down) แบบเก่าวิธีนี้มัก

ให้ผลดี เพราะคนงานจะเชื่อและอยากทำสิ่งที่ตัวเขาเองเสนอ

มากกว่าสิ่งที่เขาถูกสั่ง เป็นวิธีการที่ญี่ปุ่นใช้มากอย่างได้ผล

และกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น แต่ผู้บริหารมักเคยชิน

กับวิธีการเก่าและไม่ยอมรับอย่างแท้จริง

22. Brainstorming

กระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม

ให้แนวทางต่าง ๆ ให้มากที่สุดภายในระยะเวลาอันสั้น ความคิด

ต่าง ๆ จะจดบันทึกไว้และนำมาประเมินคุณค่าภายหลัง

23. Budget

งบประมาณ ประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือ

ประเทศสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณปีถัดไป

24. Budgetary control

ระบบบริหารธุรกิจที่ใช้การตั้งงบประมาณรายได้รายจ่าย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆหลังจากนั้นจึงเอารายได้

รายจ่ายจากการดำเนินงานจริง ๆ มาเปรียบเทียบกับการ

คาดการณ์ดังกล่าว

25. Business administration

สาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม, การชี้นำหรือการ

บริหารจัดการขององค์กรทางธุรกิจ

26. Business cycle

วัฏจักรหรือวงจรทางธุรกิจ ช่วงที่เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระหว่าง

ช่วงธุรกิจที่เฟื่องฟูกับซบเซา

27. Business plan

แผนธุรกิจ แผนที่เตรียมโดยผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเสนอต่อ

ผู้ลงทุน โดยการอธิบายแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ และข้อมูล

เบื้องต้นในเรื่องการตลาด การหาทุน และการดำเนินการเพื่อชี้

ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นโครงการที่น่าสนใจที่จะลงทุน

28. Capital budgeting

การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต

29. Capitalism

ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน

หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย

เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี

30. Cash flow

กระแสเงินสด

1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท

เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน

2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

31. Certification

การรับรองเอกสารทางการ เช่น การจบหลักสูตรการศึกษา

อบรมหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

32. Chairman

ประธานกรรมการบริหารขององค์กร ผู้ดูแลฝ่ายบริหารใน

นามของผู้ถือหุ้น ในสมัยก่อนไม่ได้มีการแยกกันอย่าง

เด็ดขาดระหว่างประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ (chief executive officer) แต่การบริหารสมัย

ใหม่มีการแยกกันอย่างเด่นชัดมากขึ้น โดยประธานกรรมการ

บริหารเป็นผู้ดูแลควบคุมการบริหารงานของกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

33. Coaching

การพัฒนาคุณภาพและทักษะของคนในองค์กรให้ทำงาน

ปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น มีความหมายมากกว่าการฝึกอบรม

ธรรมดา คือเหมือนกับการติวเข้มหรือฝึกฝนอย่างเข้มงวด

เพื่อหวังผลเลิศ

34. Commerce

พาณิชยกรรม การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออกการธนาคาร

และการประกันภัย

35. Committee

คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งมา เพื่อพิจารณาและ

รายงานต่างๆ

36. Compromise

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง โดย

การหาทางออกแบบประนีประนอมที่อย่างน้อยให้ความ

พอใจแก่คู่กรณีบางส่วน

37. Consumption

การบริโภค การใช้สินค้าและบริการเพื่อสนองความ

ต้องการของคน

38. Contract

1) สัญญาตามกฎหมาย

2) สัญญาระหว่างคน 2 คนขึ้นไปที่จะทำหรือไม่ทำ

อย่างหนึ่งอย่างใด

39. Credit

1) การให้บุคคลมีสิทธิชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าแล้ว

ระยะเวลาหนึ่ง

2) ศัพท์ทางบัญชี หมายถึง รายการที่ได้รับการชำระเงิน

3) การที่ธนาคารให้วงเงินที่จะจ่ายให้แก่บุคคลจำนวนหนึ่ง

40. Deal

การตกลงทางธุรกิจ

41. Deflation

เงินฝืด การที่ระดับราคาของสินค้าโดยทั่วไปหรือปริมาณเงิน

หมุนเวียนการจับจ่ายใช้สอยลดลง ตรงข้ามกับคำว่าinflation

ราคาเฟ้อ หรือเงินเฟ้อ บางครั้งระดับราคาอาจไม่ได้ลดลงก็ได้

แต่การเติบโตของเศรษฐกิจช้าลง เพราะมีปริมาณเงินหมุนเวียน

และการจับจ่ายใช้สอยลดลง

42. Demand

อุปสงค์ ความต้องการสินค้าในปริมาณต่าง ๆ ตามแต่ราคาของ

สินค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

43. Depression

ช่วงที่ธุรกิจตกต่ำติดต่อกัน ซึ่งแสดงออกในรูปของการที่สินค้า

ขายไม่ออก และคนว่างงานกันมาก

44. Discharge

ปลดคนงานออกเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

45. Dividend

เงินปันผลกำไรของบริษัทส่วนที่นำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นงวด ๆ

46. Enfranchise

ให้สิทธิในการออกเสียง

47. Enterprise

1) บริษัท รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ้นส่วน กิจการทางธุรกิจต่าง ๆ

2) โครงการการลงทุน

3) ความตั้งใจที่จะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ และพร้อมที่จะรับผิดชอบ

และเสี่ยง

48. Executive

เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการ

ควบคุมดูแลการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

49. Feedback

1) ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการทำงาน เพื่อประกอบการตัด

สินใจในอนาคต รวมทั้งเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

2) การป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขหรือ

ควบคุม

50. Franchise

การที่องค์การหนึ่งให้สิทธิผู้อื่นเป็นผู้ขายสินค้าหรือ

บริการในท้องที่หนึ่งเพื่อผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียม

หรือการแบ่งปันผลกำไรกัน

51. Funding

1) การหาทุนมาดำเนินงาน

2) การเปลี่ยนจากหนี้สินระยะสั้นเป็นระยะยาว

52. Gross domestic product

(GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-มูลค่าสินค้าและบริการ

ของประเทศที่ผลิตโดยผู้ประกอบการภายในประเทศ ไม่รวม

รายได้สุทธิจากต่างประเทศ

53. Growth rate

อัตราเจริญเติบโต หรือการเพิ่มของผลผลิตในระบบ

เศรษฐกิจมักจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่ผ่านมา

54. Human skill

ความสามารถที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

55. Ideology

อุดมการณ์ ระบบความเชื่อที่ครอบงำค่านิยมคนกลุ่มใหญ่ ในสังคม

56. Incentives

ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจดึงดูดคน เช่น

การให้เงินเดือนสูง สวัสดิการ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ ให้โบนัส ฯลฯ

57. Innovation

1) การริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็นอยู่

2) เป้าหมายสำหรับการพัฒนาองค์กร ซึ่งอาจมีการชี้นำมาจาก

ข้างนอก หรือข้างในองค์กรก็ได้

58. Internal audit

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทโดยทางบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบเอง

59. Investment

การลงทุน การนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่ม

60. Job description

การอธิบายตำแหน่งอย่างละเอียดว่า งานนั้น ๆ ต้องการคน

มีความสามารถอย่างไร สำหรับทำอะไร

61. Joint venture

การลงทุนร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป

62. Layoff

การเลิกจ้างงาน ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดปริมาณการผลิต

63. Leader

ผู้นำ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในด้านความคิด, บุคลิกที่มีอำนาจ และ

ปัจจัยอื่น ๆ จนสามารถนำทางและควบคุมทัศนะคติ และการกระทำ

ของคนอื่น ๆ ได้

64. Leasing

วิธีการได้ทรัพย์สินหรือสิ่งของมาใช้โดยไม่ต้องซื้อ หากเป็นการ

เช่าโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ

65. Liquidity

สภาพคล่อง สภาพที่พร้อมจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือ

มีเงินสดหมุนเวียนพอจ่ายให้กับผู้มาถอนเงินทวงหนี้ได้

66. Loyalty

ความจงรักภักดีที่คนมีต่อกลุ่มและเป้าหมายของกลุ่ม

67. Management

การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการวางแผน การอำนวยการ

และการควบคุมคนทำงาน และสภาพแวดล้อม

68. Market value

ราคาปัจจุบันที่สินค้าหนึ่งสินค้าใดสามารถขายได้ในตลาด

69. Mass production

การผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานเดียวกันเป็นจำนวนมาก เพื่อ

ประสิทธิภาพหรือความประหยัด

70. Merger

การที่บริษัทมากกว่า 2 แห่ง รวมเป็นบริษัทเดียวกัน

71. Motion

ข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ลงมติ

72. Negotiation

การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เรื่องเงื่อนไขการ

ทำงาน ค่าจ้างและอื่น ๆ

73. Norm

บรรทัดฐานของกลุ่ม ซึ่งคาดหมายให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

74. Organization

องค์กร เครื่องมือที่จะทำให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุ

เป้าหมายบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่างคน

ต่างทำ หน่วยพื้นฐานขององค์กร คือบทบาท (role)ของคนใน

องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรยังคงอยู่ได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง

ตัวสมาชิกหลายครั้งก็ตาม

75. Overtime

การทำงานล่วงเวลา คือทำงานนอกเหนือไปจากเวลาทำงาน

ตามปกติ ซึ่งนายต้องจ่ายค่าจ้างให้มากกว่าอัตราปกติ

76. Participation

การมีส่วนร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุ่ม

ซึ่งจะส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนทำให้เป้าหมาย

ของกลุ่มบรรลุผล

77. Partnership

การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทำ

ธุรกิจโดยเสี่ยงร่วมกันและแบ่งปันผลกำไรกัน

78. Patent

กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ให้คนอื่นนำ

สิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

79. Procedure

การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

80. Quotation

การกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา ใบแจ้งราคา

81. Rationalization

1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย งานผลิต

2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

82. Recruitment

กระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่าง

ตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่ง

งานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การ

ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

83. Reinforcement

กระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการ

ให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

84. Resolution

ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

85. Revenue

1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน

2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

86. Statement

งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

87. Strategic planning

การวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย

มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

88. SWOT

ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

การวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กร

เพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

89. Synergy

สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสอง

ขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผล

ที่ได้มาบวกกัน

90. Takeover

การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่า

โดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้น

ข้างมาก

91. Technical barriers

มาตรการกีดกันทางการค้า โดยใช้ประเด็นทางเทคนิค เช่น

มาตรฐาน เป็นข้ออ้าง

92. Time management

กฎระเบียบการทำงานและกิจกรรมตามหมายกำหนดการที่

เฉพาะเจาะจง

93. Timework

ระบบการจ่ายค่าจ้างโดยคิดตามชั่วโมงทำงานไม่ได้คิดตาม

ปริมาณผลผลิต

94. Trade deficit

ขาดดุลการค้า สภาพที่มูลค่าสินค้าเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าออก

95. Trade union

สหภาพแรงงาน สมาคมของคนงาน ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองและ

พัฒนาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการต่อรองและติดตาม

ดูแลให้นายจ้างทำตามสัญญาที่ตกลงกัน เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม

ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น ลดชั่วโมงการทำงานและสิทธิ

ประโยชน์อื่น ๆ

96. Turnover

1) ปริมาณธุรกิจ ยอดขาย

2) อัตราส่วนระหว่างยอดขายกับเงินลงทุนหรือสินค้าในสต๊อก

ในระยะหนึ่งหรือปีหนึ่ง เพื่อดูว่าในระยะดังกล่าวสินค้าที่

ขายไปหมุนได้เป็นกี่เท่าของเงินทุน

3) ร้อยละของคนงานที่ลาออกระหว่างปี

97. Utility

1) ในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประโยชน์หรือความพอใจ

ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากสินค้า

2) การให้บริการที่เป็นประโยชน์ เช่น Public utilityการให้

บริการสาธารณะ น้ำประปา ไฟฟ้า

98. Value added

การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ อันเป็นผลมาจากกระบวน

การผลิตหรือจัดจำหน่ายซึ่งรวมทั้งการทำให้สินค้ามีคุณภาพ

หรือดูดีขึ้น (ดู Added value)

99. Welfare function

หน้าที่หลักของการบริหารบุคคล ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในองค์กร ทั้งในด้านกายภาพ

จิตใจและสังคม เช่น การดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในที่

ทำงาน การให้สิทธิพนักงานลาคลอด การจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก

เล็กในที่ทำงาน

100. Zero-based budgetting

วิธีการตั้งงบประมาณแบบเริ่มจากฐานศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาล

หรือองค์กรที่ไม่มีจุดประสงค์ในการค้ากำไร โดยการตั้งสมมติฐาน

ว่างบประมาณสำหรับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มจากศูนย์

ตอนต้นปีงบประมาณ และกำหนดงบประมาณโดยการวิเคราะห์

ผลงานที่ผ่านมา ต้นทุนและประโยชน์ที่เป็นไปได้ในอนาคต เพื่อ

ที่จะหาทางลดทอนหรือยกเลิกโครงการที่ให้ผลตอบแทนน้อย

หรือไม่มีประโยชน์อีกต่อไป

101.net profit กำไรสุทธิ

102.financial shortfall ขาดทุน

103.globalization ความเปลี่ยนแปลงที่กระทบถึงกันทั่วโลก

104.a (monetary) loan เงินกู้

105.credit เงินเชื่อ

106.capital เงินทุน

107.inflation เงินเฟ้อ

108.to profit; earn ได้กำไร

109.the SET; Stock Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

110.economic policy นโยบายทางเศรษฐกิจ

111.A Cash Psyments Journal สมุดรายวันจ่ายเงินสด

112.Activity Ratio วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์

113.Assets สินทรัพย์

114.Contribution Margin กำไรส่วนเกิน

115.Cost of Goods Sale ต้นทุนขาย

116.Expenses ค่าใช้จ่าย

117.Raw Materials วัตถุดิบ

118.Revenues รายได้

119.Sharoholder Equity ส่วนของผู้ถือหุ้น

120.Tax Expenses ภาษีจ่าย

ศัพท์การตลาด

Society Marketing = การตลาดเพ่อสังคม
Need = ความจำเป็น
Want = ความต้องการ
From Utility = อรรถประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์
Time Utility = อรรถประโยชน์ด้านเวลา
Place Utility = อรรถประโยชน์สถานที่
Ownership Utility = อรรถประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของ
Information Utility = อรรถประโยชน์ด้านข้อมูล
Culture = กล่องดำ
Motivation = แรงจูงใจ
Product = ผลิตภัณฑ์
Raw materials = วัตถุดิบ
Product Line = สายผลิตภัณฑ์
Product ltem = หน่วยผลิตภัณฑ์
Innovation = นวัตกรรม
Product Life Cycle = วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
Introduction = ขั้นแนะนำ
Growth = เจริญเติบโต
Maturity = ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่
Declin = ขั้นตกต่ำ
Style = สไตล์
Fashion = แฟชั่นฺ
Brand = ตรายี่ห้อ
Brand Name = ชื่อยี่ห้อ
Brand Mark = เครื่องหมายการค้า
Multi Beand = กลยุทธ์หลายตรายี่ห้อง
Package = บรรจุภัณฑ์
Packageing = การบรรจุภัณฑ์
Label = ฉลาก
Price = ราคา
Value = มูลค่า
Fixed Cost = ต้นทุนคงที่
Variable Cost = ต้นทุนผันแปร
One Price Policy = นโยบายราคาเดียว
Cash Discount = ส่วนลดเงินสด
Trade Discount = ส่วนลดการค้า
Middleman = คนกลาง
Merchant Middleman = พ่อค้าคนกลาง

Data Management System = ระบบงานแฟ้มข้อมูลหลัก
Production Order Management = ระบบงานรับคำสั่งผลิต
Master Production Scheduling = ระบบงานวางแผนการผลิตหลัก
Capacity Requirement Planning = ระบบงานวางแผนกำลังการผลิต
Material Requirement Planning = ระบบงานวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
Shop Floor Management = ระบบงานควบคุมการผลิต
Project Contract Management = ระบบงานบริหารโครงการ
Preventive Maintenance System = ระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
Production Cost Analysis System = ระบบงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
Inventory Control System = ระบบงานควบคุมสินค้าคงคลัง
Sale Order System = ระบบงานขาย
Purchase Order System = ระบบงานจัดซื้อ

public relation = ประชาสัมพันธ์
novation = นวัตกรรม
supplier = ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
consumer = ผู้บริโภค
branb conpettion= การแข่งขันระหว่างตรายี่ห้อ
marketing Evironment= สภาพแวดล้อมทางการตลาด
economic Evironment = สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
motivapion = แรงจูงใจ
personalipy = บุคลิกภาพ
social Needs = ความต้องการทางสังคม
Informapion Sactors=ปัญจัยด้านข้อมูลข่าวสาร

1.Agent – ตัวแทน หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในการซื้อหรือขายหรือในการทำสัญญา
2.Annual report – รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินขององค์กรธุรกิจประจำปีจากผู้อำนวยการบริษัทถึงผู้ถือหุ้น
3.Arbitrage- การหากำไรจากส่วนต่างของราคาของหลักทรัพย์ เงินตราหรือสินค้าในตลาดต่างกัน โดยสั่งซื้อในตลาดที่ราคาต่ำกว่าและส่งขายในราคาที่สูงกว่า
4.Blacklist – บัญชีดำ รายชื่อบุคคลหรือองค์การซึ่งถูกถือว่ามีเครดิตไม่ดีเสี่ยงต่อการติดต่อทำธุรกิจด้วย
5.Rate of Return – อัตราผลตอบแทน หมายถึง ผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับในรูปแบบต่างๆ จากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
6.Registrar – นายทะเบียนหลักทรัพย์ ทำหน้าที่รับฝาก ถอน โอนหลักทรัพย์ และออกใบหลักทรัพย์
7.Money Market – ตลาดเงิน คือ ตลาดที่มีการระดมเงินทุน และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1ปี รวมทั้ง การโอนเงิน และการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้น
8.Options – สิทธิที่จะซื้อหรือขายตราสารหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้สิทธินี้ ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน
9.Conversion Price – ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้
10.Corporate Bond – หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด
11.Coupon Payment – การจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือตราสารหนี้ในแต่ละงวด
12.Discount Bond – ตราสารหนี้ที่มีราคาซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าพาร์ หรือมูลค่าที่ตราไว้
13.(Par Value)Fed Fund Rate – คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์คิดกับเงินกู้ระยะสั้น (ระยะเวลา 1 คืน) กับธนาคารอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลูกหนี้
14.Financial Market – ตลาดการเงิน คือ ตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงิน ถือเป็นแหล่งกลางที่ระดมเงินออมจากผู้ที่มีเงินและจัดสรรเงินทุนแก่ผู้ ประกอบการ
15.Accrued Interest – ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งจะนับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร
16.Business Risk – ความเสี่ยงทางธุรกิจ คือความเสี่ยงที่บริษัทอาจเผชิญปัญหาที่ทำให้ บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
17.(economic)inflation – เงินเฟ้อ
18. Stock Exchconference การประชุม
19.salary เงินเดือน
20.overdroxt การเบิกเงินเกินบัญชี
21.agenda ระเบียบวาระการประชุม
22.ange of Thailand – ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
23.Behavioral approach- ทฤษฎีการบริหารจัดการที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
24.Benefit (in kind) – 1) ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง นอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง
25.(fringe benefit)2) ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการตกลงใจซื้อขายสินค้าใด สินค้าหนึ่ง เช่น การแจกแถม ให้สิทธิต่าง ๆในการซื้อสินค้า
26.Black Market – ตลาดมืด การซื้อขายสินค้านอกตลาดที่ควบคุมโดยรัฐบาลไม่ว่าเป็นการควบคุมราคาหรือควบ คุมปริมาณ (การปันส่วน ประเทศไทย )
27.Capital budgeting -การวางแผนการลงทุนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนในอนาคต
28.Capitalism -ระบบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานอยู่ที่การที่เอกชน หรือนายทุนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและการจำหน่าย เพื่อแสวงหากำไรสูงสุด โดยการแข่งขันกันในตลาดเสรี
29.Cash flow กระแสเงินสด- 1) การจัดหาเงินสดที่จำเป็นสำหรับการใช้จ่ายของบริษัท เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน 2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจในรูปของเงินสด

โทรสอบถาม