E-certificate service

E-certificate service

ปัจจุบันการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคารมีหลายธนาคารที่สามารถให้บริการคัดเอกสารสำคํญของนิติบุคคลแทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ธนาคารที่สามารถออก E-certificate ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาติ ธนาคารที่สามารถออก E-certificate ได้บางสาขา ธนาคารกรุงเทพฯ ออกได้บางสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกได้เฉเพาะสาขารัชโยธิน ธนาคารมิตซูโฮ ออกได้เฉพาะสาขากรุงเทพฯเท่านั้น

รายละเอียด
โทรสอบถาม