E-certificate service

E-certificate service

ปัจจุบันการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารผ่านธนาคารมีหลายธนาคารที่สามารถให้บริการคัดเอกสารสำคํญของนิติบุคคลแทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ธนาคารที่สามารถออก E-certificate ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารธนชาติ

ธนาคารที่สามารถออก E-certificate ได้บางสาขา

  • ธนาคารกรุงเทพฯ ออกได้บางสาขา
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกได้เฉเพาะสาขารัชโยธิน
  • ธนาคารมิตซูโฮ ออกได้เฉพาะสาขากรุงเทพฯเท่านั้น
โทรสอบถาม