ย้ายผู้ดูแลบัญชี

ย้ายผู้ดูแลบัญชี

คิดย้ายผู้ดูแลบัญชีกิจการ

ก่อนอื่นกรรมการต้องเข้าใจผลกระทบก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตามรายการดังนี้

 1. ต้องรู้ว่าควรจะทำช่วงไหน อย่าใช้อารมณ์ความไม่ถูกใจ หรือไม่พอใจเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ แนะนำให้ปิดงบในปีที่ต้องการย้ายให้เร็วที่สุด และยื่นงบให้เรียบร้อย กรอบเวลาที่ดีที่สุดแนะนำให้ยื่นงบภายใน มกราคม สำหรับรอบบัญชีกิจการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ที่เป็นรอบบัญชีปกติทั่วไป
 2. แจ้งขอข้อมูลและเอกสารคืนจากสำนักงานบัญชีล่วงหน้า เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมด หากไม่ได้รับความร่วมมือ หรือมีความเสียหายด้านเอกสารให้ดำเนินการให้เรียบร้อยในเรื่องรับรองสำเนา หรือการแจ้งเอกสารสูญหาย
 3. รายการเอกสารที่ขอคืนทั้งหมดต้องเป็นตัวต้นฉบับ หากไม่มีต้องขอคัดมาให้เรียบร้อย ตรงนี้ต้องกำหนดกรอบเวลากับทางสำนักงานบัญชีเดิมให้ชัดเจน
 4. ขอข้อมูลการบันทึกบัญชีทั้งหมดในรูปแบบ soft file, text file(database) ตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการที่ควรจะมีก่อนเปิดบริการ
 5. ต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่าทางสำนักงานบัญชีเดิมจะให้ความร่วมมือมากน้อยแตกต่างกันไป 🙄

เอกสารที่ต้องขอคืนจากสำนักงานบัญชีเดิม

กิจการต้องขอข้อมูลการบันทึกบัญชีดังรายการต่อไปนี้

 1. งบทดลอง,งบการเงิน
 2. บัญชีแยกประเภท ( GL)
 3. สมุดรายวันเฉพาะและทั่วไป เช่น สมุดรายวันซื้อ,ขาย,รับเงิน,จ่ายเงิน
 4. ทะเบียนทรัพย์สิน
 5. ทะเบียนลูกหนี้ , เจ้าหนี้
 6. รายงานสต๊อคสินค้า
 7. รายละเอียดประกอบงบการเงินที่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน

กิจการต้องขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีดังรายการต่อไปนี้

 1. บิลซื้อขาย และใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เคยส่งให้สำนักงานบัญชี
 2. แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จรับเงินภาษีที่ยื่นชำระแล้ว ( เช่น ภ.ง.ด.1, 3, 40,53,55 ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50,51)
 3. แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จรับเงิน
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ลูกค้าได้หักไว้
 5. สำเนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กิจการได้หักลูกค้าไว้ (ทำ ภ.ง.ด.1, 3, 53)
 6. Bank Statement ทุกธนาคารของกิจการ
 7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
โทรสอบถาม