การขอ NON-B visa

ขอวีซ่า non B

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B)
ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 21 วันและต้องไม่อยู่เกิน


 1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.86) และแบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87)
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. รูปถ่ายขนาด 4X6 cm จำนวน 1 รูป
 4. ค่าธรรมเนียม 2000 บาท
 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ
  หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน
  วีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B)
 6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 10. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.01 ภพ.20 และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน
 11. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 12. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง)
 13. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.50(หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี
  ไม่มีงบการเงินและ ภงด.50 ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 14. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ
  กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) ( 02-5781056-9)
 15. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน)
 16. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ
  อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 7-10 ภาพ
 17. แผนที่บริษัท
 18. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI

หมายเหตุ

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
โทรสอบถาม