การขอ NON-B visa

ขอวีซ่า non B

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B) ภายใต้เงื่อนไข แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.86) และแบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.87) สำเนาหนังสือเดินทาง รูปถ่ายขนาด 4X6 cm จำนวน 1 รูป ค่าธรรมเนียม 2000 บาท หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B) หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.01 ภพ.20 และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) ในกรณีที่ ภ.ง.ด.50(หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี ไม่มีงบการเงินและ ภงด.50 ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) ( 02-5781056-9) สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน) แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 7-10 ภาพ แผนที่บริษัท กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI หมายเหตุ เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ

รายละเอียด
โทรสอบถาม