ศัพท์ทะเบียนธุรกิจ

ศัพท์ทะเบียนธุรกิจ

รวมคำศัพท์สำหรับงานทะเบียนธุรกิจที่ เจ้าของกิจการควรทราบและทำความเข้าใจ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ/ Vocabularies Relevant to the Business Registration

งานทะเบียนพาณิชย์
Commercial Registration
1.
ทะเบียนพาณิชย์
Commercial registration
2.
พาณิชยกิจ
Commercial businesses
3.
นายหน้า,ตัวแทน
Agent
4.
ประกอบกิจการหัตถกรรม
Conducting handicraft businesses
5.
ประกอบกิจการขนส่ง
Conducting transportation businesses
6.
การขนส่งโดยเรือ
Transportation via ship
7.
การขนส่งโดยรถไฟ
Transportation via rail
8.
การขนส่งโดยรถราง
Transportation via tram
9.
การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง
Transportation via bus
10.
การขายทอดตลาด
Sale by auction
11.
การรับซื้อขายที่ดิย
Land trading
12.
การให้กู้ยืมเงิน
Lending
13.
การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
Foreign exchange
14.
ประกอบกิจการธนาคาร
Conducting banking businesses
15.
ประกอบกิจการโพยก๊วน
Conducting gambling businesses
16.
ประกอบกิจการซื้อขายตั๋วเงิน
Conducting pawn businesses
17.
ประกอบกิจการโรงรับจำนำ
Conducting pawn businesses
18.
ประกอบกิจการโรงแรม
Conducting hotel businesses
19.
ประกอบกิจการขายอัญมณี
Conducting jewelry businesses
20.
กิจการขายหรือบริการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
Conducting sale or service businesses via internet
21.
การให้บริการฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะ
Karaoke service
22.
การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
Game service
23.
การให้บริการตู้เพลง
Song Booth service
24.
ขาย ให้เช่าแผ่นซีดี ดีวีดี เพื่อการบันเทิง
Sale and rent of CD DVD for entertainment
25.
กิจการค้าเร่ แผงลอย
Stall businesses
26.
กิจการบำรุงศาสนา
Religious businesses
27.
กิจการเพื่อการกุศล
Charitable businesses
28.
กิจการของส่วนราชการ
Government unit’s businesses
29.
กิจการของมูลนิธิ
Foundation’s businesses
30.
กิจการของสมาคม
Association’s businesses
31.
กิจการสหกรณ์
Cooperative’s businesses
32.
การแสดงรายการอันเป็นเท็จ
Demonstrating false transactions
33.
การปลอมปนสิ้นค้า
Counterfeiting products
34.
การฉ้อโกงประชาชน
Deceitful action
35.
การถูกโอนใบทะเบียนพาณิชย์
Commercial registration certificate is transferred
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
Partnership Registration
36. ห้างหุ้นส่วนสามัญ Ordinary Partnership
37. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล Juristic Ordinary Partnership
38. ห้างหุ้นส่วนจำกัด Limited partnership
39. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด Limited partnership
40. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด Partner without limit
41. นิติบุคคล Juristic person
42. บุคคลธรรมดา Ordinary person
43. บุคคลต่างด้าว Alien
44. คณะบุคคล Group of person
45. หุ้นส่วนผู้จัดการ Managing partner
46. สัญญาของผู้เป็นหุ้นส่วน Partner’s contracts
47. การให้สัตยาบัน Giving word of honor
48. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน Objective of partnership
49. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทจำกัด Objective of Company Limited
50. ลงลายมือชื่อ Sign / signature
51. การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน Appeal registrar’s order
52. การแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ Informing appeal’s right
53. การปฏิเสธการรับจดทะเบียน Denying the registration
54. การเพิกถอนคำขอจดทะเบียน Repealing the request for registration
55. บริษัทจำกัด Company limited
56. การเสนอขายหุ้น Share’s offering
57. กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจ Director / authorized director
58. กรรมการผู้จัดการ Managing director
การจดทะเบียนบริษัท
Company’s Registration
59. คณะกรรมการ Board of Directors
60. ผู้เริ่มก่อการ Persons who start up the company
61. หนังสือนัดประชุม Invitation letter to attend the meeting
62. การประชุมตั้งบริษัท Company establishment’s meeting
63. การประชุมคณะกรรมการ Board’s meeting
64. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Extraordinary shareholders’ meeting
65. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Ordinary shareholders’ meeting
66. มติที่ประชุม Meeting resolution
67. มติพิเศษ Extraordinary resolution
68. คะแนนเสียงข้างมาก Majority vote
69. คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ Unanimous vote
70. ตราประทับ Seal
71. ดวงตรา Seal
72. ตราดุน, ตรานูน Convex seal
73. การแก้ไขรายการทางทะเบียน Modification of registered transaction
74. วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด Objective of company limited
75. การเพิ่มทุน Capital increase
76. การลดทุน Capital decrease
77. การควบบริษัท Company’s merger
78. การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน Registered partnership’s merger
79. การจดทะเบียนแปรสภาพ Registering for transformation
80. อายุความ Prescription in law
81. ข้อความอันเป็นเท็จ False statement
82. ข้อเท็จจริง Fact
83. การถอนทะเบียนบริษัทร้าง Repealing unoccupied company’s registration
84. การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนร้าง Repealing unoccupied registered partnership’s registration
85. การขีดชื่อออกจากทะเบียน Crossing the name from the register
86. ข้อบังคับบริษัท Company’s regulation
87. ขัดต่อกฎหมาย Contradicting with the law
88. ขาดอายุความ Prescription in law expires
89. งบการเงิน Financial statement
90. งบกำไรขาดทุน Profit and loss statement
91. งบดุล Balance sheet
92. เงินปันผล Dividend
93. หมายเหตุประกอบงบการเงิน Note to financial statement
94. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant
95. การตรวจการงาน Auditing the work
96. การจองชื่อนิติบุคคล Reserving the juristic person’s name
97. ใบจองชื่อ Name reservation slip
98. สิ่งที่นำมาลงหุ้น Invested items
99. ทุนจดทะเบียน Registered capital
100. ใบสำคัญการชำระเงินค่าหุ้น Share Payment Certificate
101. ใบสำคัญการชำระเงินลงหุ้น Share Payment Certificate
102. การจองซื้อหุ้น Reserving to buy shares
103. หุ้น Share
104. หุ้นสามัญ Common share
105. หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share
106. ผู้ถือหุ้น Shareholders
107. หุ้นระบุชื่อ Named shares
108. หุ้นผู้ถือ Shares with holder
109. ใบหุ้น Share certificate
110. หุ้นกู้ Bond
111. ผู้จองหุ้น Persons who reserve the share
112. สมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น Book of shareholders’ registration
113. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น List of shareholders’ names
114. หนังสือแจ้งเจ้าหนี้ Letter to inform creditors
115. หนังสือบริคณห์สนธิ Memorandum of association
116. หนังสือมอบอำนาจ Letter of power of attorney
117. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล Authorized officer on behalf of the juristic person
118. แบบคำขอจดทะเบียน Request for Registration Form
119. เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน Attachment
120. การโอนหุ้น Share’s transfer
121. หนังสือสัญญาการโอนหุ้น Share transfer contract
122. กรรมสิทธิ์ Ownership
หน่วยงาน/ ตำแหน่ง/ ชื่อกฎหมาย
Unit / Position / Name of Law
123. กระทรวงพาณิชย์ Minister of Commerce
124. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development
125. สำนักทะเบียนธุรกิจ Office of Business Registration
126. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ Office of Business Registration Service
127. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง Office of the Central Company and Partnership Registration
128. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด Office of the Company Limited and Partnership Registration
129. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด Provincial Business Development Office
130. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Civil and Commercial Code
131. ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Rule of Office of the Company Limited and Partnership Registration
132. คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Order of Department of Business Development
133. คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Order of Office of the Company Limited and Partnership Registration
134. พระราชบัญญัติ Act
135. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 Act on Identification of the Offense of Registered Partnership, Limited Partnership, Company Limited, Association and Foundation B.E. 2499
136. พระราชกำหนด Emergency Decree
137. พระราชกฤษฎีกา Royal Decree
138. นายทะเบียน Registrar
139. นายทะเบียนกลาง Central Registrar
แบบพิมพ์/ เอกสารประกอบคำขอ
Form/ Attachment
140. แบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน Form for requesting the partnership’s registration
141. แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด Form for requesting the company limited’s registration
142. หนังสือรับรอง Certificate
143. แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง Form regarding the transaction for registering the establishment
144. คำรับรองลายมือชื่อพยาน Certificate of witness’s signature
145. แบบรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม Form for additional registered transaction
146. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก Form for requesting the liquidation
147. แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี Form for requesting the completeness of liquidation
148. แบบรายการจดทะเบียนเลิก Form for the liquidation
149. แบบรายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี Form for the completeness of liquidation
150. รายงานการชำระบัญชี Liquidation report
151. รายละเอียดสมุดบัญชี Details of account book
152. แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท Form for the company / partnership’s business operations
153. แบบคำขอตรวจเอกสาร Form for requesting the document audit
154. แบบจองชื่อนิติบุคคล Form for reserving juristic person’s name
155. แบบคำขอหนังสือรับรอง Form for requesting the certificate
156. คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนไม่ รับจดทะเบียน Request for registration that the registrar does not obtain the registration
157. คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนสั่งจำหน่าย Request for registration that the registrar orders to dispose
158. หนังสือคัดค้านการจดทะเบียน Letter to object the registration
159. หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน Letter to explain the registration
160. หนังสือลาออกจากราชการ Resignation letter
161. หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ Approval letter of the use of place
162. แบบรับรองลายมือชื่อ Form for certifying the signature
163. รายงานการประชุม Meeting report
164. สำเนาทะเบียนบ้าน Copy of registered address
165. สำเนาเอกสารสิทธิ์ของสำนักงาน และของผู้ชำระบัญชี Copy of the document demonstrating the right of the liquidator’s office and the liquidator
166. หลักฐานใบแจ้งความ Police report
167. การลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Advertising on the newspaper
168. ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ Published regulation
169. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของ Registration certificate of the original company
170. บริษัทเดิมที่ควบ Registration certificate of the original company
171. สำเนาคำพิพากษา Copy of court’s decision
172. หมายบังคับคดีของศาล Summons
173. คำสั่งศาล Court’s order
174. เงินสมทบประกันสังคม Social Security Contribution

view_pdf

โทรสอบถาม