ปฏิทินยื่นภาษี2563

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน มกราคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มกราคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 23 มกราคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 2ก , ภ.ง.ด. 3ก ยื่นภายในสิ้นเดือนมกราคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน มีนาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1ก , ภ.ง.ด. 1ก พิเศษ ยื่นภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 2 มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ.36 ยื่นภายในวันที่ 7 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 16 มีนาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 มีนาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 23 มีนาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน เมษายน
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 มิถุนายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ.40 ยื่นภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 17 สิงหาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นและสิ้นสุด 1 ม.ค.-31 ธ.ค.) ภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน กันยายน
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 กันยายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 8 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30, ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 94 ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 8 ตุลาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบภ.ง.ด.51 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. -31 ธ.ค.) ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน (ขยายตามมาตรการภาษี)

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 ตุลาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 26 ตุลาคม

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน

กำหนดยื่นแบบ  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันที่ 16 พฤศจิกายน
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน

กำหนดการยื่นแบบปี 2563 ประจำเดือน ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36 ยื่นภายในวันที่ 7 ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม

กำหนดยื่นแบบ  แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40 ยื่นภายในวันที่ 15 ธันวาคม
กำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต  ยื่นภายในวันที่ 23 ธันวาคม
โทรสอบถาม