เบี้ยปรับยื่นงบช้า

finecharge

รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการสรุปปิดงบการเงินตามรอบบัญชี และยื่นงบการเงิน ยื่นแบบ ภงด.50 ภายในกรอบเวลา 150 วัน กรอบเวลาการยื่นงบ งบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว จะต้องนำไปยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น กรรมการบริษัทประชุมอนุมัติรับรองงบการเงินเมื่อวันที่ 19 มกราคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 17 กุมพาพันธ์ กรรมการบริษัทประชุมอนุมัติรับรองงบการเงินเมื่อวันที่ 22 มีนาคม จะต้องนำไปยื่นภายในวันที่ 20 เมษายน เบี้ยปรับยื่นงบช้าจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่อไปนี้ 1.กรมสรรพากร[ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 และยื่นบัญชีงบการเงิน] บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมทั้งชำระภาษี (ถ้ามี) และยื่นบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม) หากยื่นแบบฯ และยื่นบัญชีเกินกำหนดเวลาดังกล่าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2559 ถือเป็นความผิดสองกระทง โดยให้เปรียบเทียบกำหนดค่าปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52 กรณียื่นแบบฯ และยื่นบัญชีเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับกระทงละ 1,000 บาท กรณียื่นแบบฯ และยื่นบัญชีเกินกำหนดเวลา และเกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับกระทงละ 2,000 บาท มูลนิธิหรือสมาคม ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 กรณียื่นแบบฯ และยื่นบัญชีเกินกำหนดเวลา แต่ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลา เสียค่าปรับกระทงละ 500 บาท กรณียื่นแบบฯ

รายละเอียด
โทรสอบถาม