ประเทศยกเว้นขอวีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2545 , 20 ธันวาคม 2545, 18 ตุลาคม 2547, 6 พฤษภาคม 2548 และ 23 มิถุนายน 2554 คนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางของ 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
หมายเหตุ คนต่างด้าวที่มิใช่คนสัญชาติของประเทศดังกล่าวหรือคนไร้สัญชาติที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) ที่ออกโดย 48 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดังกล่าว จะไม่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และยังจำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย

คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรณีที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ 15 วัน เว้นแต่คนมาเลเซียที่เดินทางเข้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตติดต่อกับมาเลเซีย (ด่านพรมแดนทางบก) จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้คลั้งละไม่เกิน 30 วัน

คนต่างด้าวที่เดินทางมาประเทศไทยโดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท หรือครอบครัวละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตราดังกล่าวนี้ หากประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 30 วัน ควรขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศก่อนเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะได้รับอนญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 60 วัน และสามารถยื่นคำร้องขอขยายเวลาพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 หรือ http://www.immigration.go.th/

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มีดังนี้

1. เครือรัฐออสเตรเลีย (Australia : Commonwealth of Australia)

2. สาธารณรัฐออสเตรีย (Austria : Republic of Austria)

3. ราชอาณาจักรเบลเยียม (Belgium : Kingdom of Belgium)

4. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (Brazil : Federative Republic of Brazil) (****)

5. รัฐบาห์เรน (Bahrain : Kingdom of Bahrain)

6. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam: Negara Brunei Darussalam)

7. แคนาดา (Canada)

8. สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic)

9. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark : Kingdom of Denmark)

10. สาธารณรัฐเอสโตเนีย (Estonia : Republic of Estonia)

11. สาธารณรัฐฟินแลนด์ (Finland : Republic of Finland)

12. สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France : French Republic)

13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany : Federal Republic of Germany)

14. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (Greece : Hellenic Republic)

15. ฮ่องกง (Hong Kong SAR,China)

16. สาธารณรัฐฮังการี (Republic of Hungary)

17. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Iceland : Republic of Iceland)

18. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Indonesia : Republic of Indonesia)

19. ไอร์แลนด์ (Ireland)

20. รัฐอิสราเอล (Israel : State of Israel)

21. สาธารณรัฐอิตาลี (Italy : Republic of Italy)

22. ญี่ปุ่น (Japan)

23. สาธารณรัฐเกาหลี (Korea, South : Republic of Korea) (****)

24. รัฐคูเวต (Kuwait : State of Kuwait)

25. สาธารณรัฐลิกเตนสไตน์ (Principality of Liechtenstein)

26. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg : Grand Duchy of Luxembourg)

27. มาเลเซีย (Malaysia)

28. ราชรัฐโมนาโก (Monaco : Principality of Monaco)

29. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (Netherlands : Kingdom of the Netherlands)

30. นิวซีแลนด์ (New Zealand)

31. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ (Norway : Kingdom of Norway)

32. รัฐสุลต่านโอมาน (Oman : Sultanate of Oman)

33. สาธารณรัฐเปรู (Peru : Republic of Peru) (****)

34. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippines : Republic of the Philippines)

35. สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland)

36. สาธารณรัฐโปรตุเกส (Portugal : Republic of Portugal)

37. รัฐกาตาร์ (Qatar : State of Qatar)

38. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Singapore : Republic of Singapore)

39. สาธารณรัฐสโลวัก (Slovak Republic)

40. สาธารณรัฐสโลวีเนีย (Republic of Slovenia)

41. ราชอาณาจักรเสปน (Spain : Kingdom of Spain)

42. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (South Africa : Republic of South Africa)

43. ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden : Kingdom of Sweden)

44. สมาพันธรัฐสวิส (Switzerland : Swiss Confederation)

45. สาธารณรัฐตุรกี (Turkey : Republic of Turkey)

46. สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (United Arab Emirates)

47. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

48. สหรัฐอเมริกา (United States of America)

49. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam : Socialist Republic of Vietnam)

(****) หมายเหตุ ประเทศไทยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการ และธรรมดา โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน กับประเทศบราซิล สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู ดังนั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้งสามประเทศดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา และอนุญาตให้พำนักในไทยได้ไม่เกิน 90 วันตามความตกลง (แทนที่จะพำนักได้ 30 วันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย)

โทรสอบถาม