ย้ายผู้ดูแลบัญชี

ย้ายผู้ดูแลบัญชี

ก่อนอื่นกรรมการต้องเข้าใจผลกระทบก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ตามรายการดังนี้ ต้องรู้ว่าควรจะทำช่วงไหน อย่าใช้อารมณ์ความไม่ถูกใจ หรือไม่พอใจเป็นเกณฑ์ตัดสินใจ แนะนำให้ปิดงบในปีที่ต้องการย้ายให้เร็วที่สุด และยื่นงบให้เรียบร้อย กรอบเวลาที่ดีที่สุดแนะนำให้ยื่นงบภายใน มกราคม สำหรับรอบบัญชีกิจการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ที่เป็นรอบบัญชีปกติทั่วไป แจ้งขอข้อมูลและเอกสารคืนจากสำนักงานบัญชีล่วงหน้า เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยทั้งหมด หากไม่ได้รับความร่วมมือ หรือมีความเสียหายด้านเอกสารให้ดำเนินการให้เรียบร้อยในเรื่องรับรองสำเนา หรือการแจ้งเอกสารสูญหาย รายการเอกสารที่ขอคืนทั้งหมดต้องเป็นตัวต้นฉบับ หากไม่มีต้องขอคัดมาให้เรียบร้อย ตรงนี้ต้องกำหนดกรอบเวลากับทางสำนักงานบัญชีเดิมให้ชัดเจน ขอข้อมูลการบันทึกบัญชีทั้งหมดในรูปแบบ soft file, text file(database) ตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาหรือข้อตกลงการให้บริการที่ควรจะมีก่อนเปิดบริการ ต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่าทางสำนักงานบัญชีเดิมจะให้ความร่วมมือมากน้อยแตกต่างกันไป 🙄 กิจการต้องขอข้อมูลการบันทึกบัญชีดังรายการต่อไปนี้ งบทดลอง,งบการเงิน บัญชีแยกประเภท ( GL) สมุดรายวันเฉพาะและทั่วไป เช่น สมุดรายวันซื้อ,ขาย,รับเงิน,จ่ายเงิน ทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนลูกหนี้ , เจ้าหนี้ รายงานสต๊อคสินค้า รายละเอียดประกอบงบการเงินที่มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน กิจการต้องขอเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีดังรายการต่อไปนี้ บิลซื้อขาย และใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เคยส่งให้สำนักงานบัญชี แบบนำส่งภาษีและใบเสร็จรับเงินภาษีที่ยื่นชำระแล้ว ( เช่น ภ.ง.ด.1, 3, 40,53,55 ภ.พ.30 ภ.ง.ด.50,51) แบบนำส่งประกันสังคมและใบเสร็จรับเงิน ต้นฉบับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ลูกค้าได้หักไว้ สำเนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กิจการได้หักลูกค้าไว้ (ทำ ภ.ง.ด.1, 3, 53) Bank Statement ทุกธนาคารของกิจการ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

รายละเอียด
โทรสอบถาม