Facebook ads tax

ภาษี ภพ.36

เนื่องจากเงินได้ค่าโฆษณา ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(80) จึงไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย การจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ โดยที่ผู้ให้บริการไม่มีสถานประกอบการในประเทศไทยแต่มีการใช้บริการนั้นในประเทศ ค่าโฆษณาให้ Facebook, Google ซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศ แต่เป็นการโฆษณาในประเทศไทย ถือว่าใช้บริการในประเทศไทย ผู้จ่ายต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภพ 36 ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีการจ่ายค่าโฆษณาไป

รายละเอียด
โทรสอบถาม