นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

ตลาดหลักทรัพย์ MAI

เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดำเนินงานอย่างโปร่งใสให้ตรวจสอบได้ เตรียมระบบควบคุมภายในที่ดี เช่น การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ เตรียมระบบบัญชี ความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี ให้ความร่วมมือกับ FA และ Auditor และ Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

รายละเอียด
โทรสอบถาม