รับโอนเงินต่างประเทศ

การรับโอนเงินจากต่างประเทศ

มีโอกาสได้หารือเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวนี้มีการลงทุนและร่วมทุนระหว่างประเทศมากขึ้นพอจะได้ข้อสรุปโดยย่อดังนี้
ฝั่งขารับเงินโอน

  1. ต้องแสดงที่มาที่ไประหว่างผู้โอนมากับผู้รับหากเป็นเงินจำนวนที่เกิน 50,000 US$
  2. กรอกแบบฟอร์มที่แต่ละธนาคารกำหนด ดูตัวอย่างที่นี่
  3. ค่าธรรมเนียมฝั่งขารับโอน 0.25% ของยอดเงิน ขั้นต่ำ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อรายการ
  4. อัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตัวแปรที่เกิดขึ้น ณ วันนั้นๆ
  5. ผู้ที่ต้องการใช้บริการต้องติดต่อแจ้งธนาคารสาขาที่มีบัญชี นั้นๆไว้ล่วงหน้า
  6. ธนาคารอาจเรียกเอกสารเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 3-5 วันทำการก่อนอนุมัติให้ถอนรับเงินโอนได้

ฝั่งขาโอนออก

  1. แนะนำให้ใช้ธนาคารเดียวกันกับฝั่งรับโอน
  2. ควรตรวจสองเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน
  3. เอกสารประกอบเหตุผลการโอนเงินออก ที่ต้องเตรียมจากฝั่งผู้รับโอนให้ชัดเจน

หมายเหตุ: การโอนเงินข้ามประเทศจะอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสากล ควรศึกษาข้อมูลในด้านนี้ประกอบด้วย

โทรสอบถาม