นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

ตลาดหลักทรัพย์ MAI

เตรียมตัวก่อนจดทะเบียน

  • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ
  • จัดโครงสร้างธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และดำเนินงานอย่างโปร่งใสให้ตรวจสอบได้
  • เตรียมระบบควบคุมภายในที่ดี เช่น การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการต่างๆ
  • เตรียมระบบบัญชี ความพร้อมงบการเงิน จัดทำตามมาตรฐานบัญชี
  • ให้ความร่วมมือกับ FA และ Auditor และ Pre-consult ประเด็นต่างๆ ก่อนยื่น IPO

ขั้นตอนหลักในการเข้าจดทะเบียน

ใช้ระยะเวลาประมาณ 18-24 เดือนในการเตรียมการก่อนยื่นคำขอ

หมายเหตุ : ระยะเวลาเตรียมการดังกล่าวเป็นระยะเวลาโดยประมาณภายใต้สมมติฐานว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะเข้า
จดทะเบียนอยู่แล้ว โดยอาจมีเรื่องที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขไม่มากนัก

โทรสอบถาม